NATDID4901V – Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala.

Ved MN er eksamener uten fysisk oppmøte også hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet er ment for ansatte i lærerutdanning har behov for naturfagdidaktikk og gir deg god innsikt i grunnleggende områder innen naturfagdidaktikk som er spesielt aktuelle for lærerutdanning og skole. Temaer du vil møte er utforskende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter, begrepslæring og underveisvurdering. Disse vil bli knyttet til naturvitenskapenes egenart og dybdelæring. Du vil lese relevant norsk og internasjonal forskningslitteratur og diskutere mye med andre kursdeltagere. Mellom samlingene skal du gjennomføre et FoU-prosjekt med egne studenter. Sluttproduktet fra FoU-arbeidet er et manus til en didaktisk forskningsartikkel. 

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • dybdelæring
 • utforskende arbeidsmåter
 • grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • begrepslæring i naturfag
 • underveisvurdering i naturfag
 • naturvitenskapenes egenart
 • prinsipper og ideer om hva som karakteriserer naturvitenskapelig kunnskap og kunnskapsproduksjon

Ferdigheter til å

 • anvende teori og forskning til å strukturere og formulere faglige resonnementer og forholde deg kritisk til forskning på fagområdet
 • planlegge og gjennomføre et avgrenset FoU-prosjekt
 • skrive en vitenskapelig fagdidaktisk artikkel til et tidsskrift med refereeordning
 • anvende teori og forskning i egen undervisning

Generell kompetanse til å

 • diskutere og revidere de ulike fasene i en forskningsstudie
 • diskutere og revidere de ulike delene av en forskningsartikkel
 • diskutere og revidere egen undervisning

Opptak til emnet

Primær målgruppe er ansatte i lærerutdanning som mangler formell kompetanse i naturfagdidaktikk, eller som trenger oppgradering av slik kompetanse. Det anbefales at minst to kursdeltagere fra samme institusjon deltar.

Emnet har kapasitet til 50 studenter. 

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. ansatt i undervisningsstilling knyttet til naturfagene i lærerutdanning og som mangler formell kompetanse i naturfagenes didaktikk

 2. andre ansatte i undervisningsstilling knyttet til naturfagene i lærerutdanning

 3. ansatt i undervisningsstilling knyttet til naturfagene i førskolelærerutdanning

 4. andre ansatte med undervisningsoppgaver knyttet til naturfagene i lærerutdanning

Hvis færre enn 10 søkere blir det vurdert om kurset skal avlyses.

Hvordan søke på emnet?

Søknadsfrist 1. desember 2019. Du søker elektronisk via SøknadsWeb

Obligatoriske forkunnskaper

For å ta emnet kreves generell studiekompetanse (GSK). Du må også ha relevant master / hovedfag / tilsvarende (300 stp) innen et av naturfagene. For å kvalifisere for opptak må søker også være ansatt ved en lærerutdanningsinstitusjon, i en stilling som innebærer undervisningsoppgaver. Søknaden små vedlegges dokumentasjon på:

 • generell studiekompetanse (GSK)

 • fullført mastergrad eller tilsvarende

 • undervisningsstilling ved en lærerutdanningsinstitusjon

 • at arbeidsgiver fullt ut vil finansiere deltakeravgiften

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen har seminarform med interaktive presentasjoner, og det legges vekt på erfaringsutvekslinger og diskusjoner både i plenum og mindre grupper. En del av emnet har form av skriveworkshops, hvor deltagerne er med i responsgrupper. Deltagerne leser og kommenterer hverandres tekster på veien mot eksamensartikkelen.

Obligatoriske deler av undervisnngen:

 • Gjennomføre undervisningsopplegg fra Naturfagsenteret med egne studenter.
 • Refleksjonsnotat basert på gjennomført undervisning  med egne studenter.
 • Metodenotat med beskrivelse av metode for datainnsamling og dataanalyse.
 • Muntlig presentasjon av FOU-arbeidet og muntlig feedback på andres presentasjoner.
 • Deltagelse i undervisningen (80% tilstedeværelse)

Samlinger vil foregå på konferansehotell i Osloområdet.

 • 2 samlinger per semester. Oppstart kl.10 på dag 1 og slutt kl. 16 på dag 2.
 • Består av 4 moduler:
  1. teori og praksis: hva er god naturfagundervisning?
  2. datainnsamling
  3. dataanalyse
  4. skrive artikkel
 • Arbeid knyttet til modulene mellom samlinger
 • Digital læringsplattform: canvas

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Kostnader ved å ta emnet

Utgifter til reiser og opphold i forbindelse med samlinger må dekkes av kursdeltager.

Eksamen

Skrive et manus til en vitenskapelig artikkel basert på et FOU-arbeid. Artikkelen skal rettes inn mot, og følge malen til, tidsskriftet NorDiNa. 

Alle obligatoriske deler i undervisningen må være godkjent for å kunne fullføre emnet med eksamen.

Eksamen må bestås for å bestå emnet.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk. Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består eksamen, kan den avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. juni 2021 02:22:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst

Oppstart av undervisning vårsemesteret 2020. Emnet går over 2 år.

Eksamen høstsemesteret 2021.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Kursavgift: kr. 20 000

Utgifter til reiser og opphold i forbindelse med samlinger må dekkes av kursdeltager.

Kontakt

Stine Beate Schwebs
s.b.schwebs@naturfagsenteret.no

Studieadministrasjonen ved Naturfagsenteret holder til i rom Ø172 i Fysikkbygningen.