Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan påvirker utformingen av finansieringssystemer, organisasjonsform og tilknytningsform oppnåelsen av sentale helsepolitiske mål som kvalitet, effektivitet og likhet? I dette emnet lærer du om fordeler og ulemper med organisering og kontraktstyring, og hvilke effekter ulike finansieringsmodeller kan ha.  I emnet presenteres og diskuteres teoretiske bidrag om begrunnelser for organisasjoner, koordinering av individuelle handlinger, og perspektiver på styring i helsevesenet. Den teoretiske fordypningen ligger til grunn for analysene av styringsverktøy og diskusjonen av empiriske eksempler fra helsevesenet. 

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal studentene kunne:

Kunnskap

  • Forklare det teoretiske grunnlaget for koordinering og spesialisering i organisasjoner. 
  • Forklare hvordan transaksjonskostnader påvirker styringsformer
  • Forklare hvordan ulike finansieringsmodeller kan påvirke helsepolitiske mål som effektivitet, kostnadskontroll og samhandling. 

Ferdigheter

  • Anvende hovedprinsippene bak ulike finansieringsmodeller i utformingen av finansieringsmodeller
  • Anvende kunnskapen om organisering og finansiering til å vurdere effektene av ulike organisatoriske og finansielle reformer i helsetjenesten
  • Vurdere i hvilke situasjoner konktraktstyring er bedre egnet enn organisering. 
  • Vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av organisatoriske og finansielle styringsvirkemidler i helsesektoren

Generell kompetanse

  • Reflektere over ulike helsepolitiske målsettinger ved valg av ulike finansierings- og organisasjonsmodeller
  • Vurdere kritisk utfordringer ved bruk av ulike virkemidler for styring av helsetjenesten – forstå og anvende ulike styringsverktøy i en administrativ posisjon.
  • Reflektere over når henholdsvis organisering og kontaktstyring er egnede styringsformer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

HLED3002 - Helserett

Undervisning

Emnet baseres på forelesninger. 

Eksamen

Individuelle skriftlig eksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk