HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et veiledet forskningsarbeid med helsefaglig relevans. Gjennom arbeidet med masteroppgaven vil du tilegne deg kunnskap om valgt tematikk og du vil anvende relevant teori og forskningsmetoder. Du vil utvikle dine evner til å fortolke, diskutere og formidle forskningsarbeidet på en logisk, sammenhengende måte.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført emne skal du kunne

 • ha svært god innsikt i eget forskningstema
 • redegjøre for aktuell forskningstradisjon og metoder anvendt i eget forskningsarbeid
 • redegjøre for betydningen av struktur, språklig fremstilling og bruk av referanser i et vitenskapelig arbeid
 • forstå betydningen av refleksjon i vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne

 • planlegge og gjennomføre et avgrenset forskningsarbeid
 • kunne vurdere forskningslitteratur
 • identifisere, vurdere og håndtere forskningsetiske problemstillinger
 • beherske referanse- og kildebruk
 • formidle forskningsarbeid logisk og sammenhengende

Generell kompetanse

Du som gjennomfører arbeid med masteroppgave vil kunne

 • reflektere over styrker og svakheter knyttet til datainnsamling og metoder du har brukt
 • reflektere over forskningsetiske spørsmål
 • kunne reflektere over forskerrollens betydning for kunnskapsutvikling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt programstudenter ved Masterprogram i tverrfaglig helseforskning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjenning av masteroppgaveprosjekt

Før igangsetting av datainnsamling må masteroppgaveprosjektets prosjektplan vurderes og godkjennes av Masteroppgavekomiteen, samt at andre nødvendige godkjenninger må foreligge.

Alle obligatoriske og valgfrie emner (totalt 60 studiepoeng) som skal inngå i graden må være fullført og bestått før masteroppgaven kan innleveres for sensur. Det vises til studieprogrammets oppbygging.

Undervisning

Obligatorisk analyseseminar med innlevering

Analyse av eget datamateriale vil arbeides med i et obligatorisk analyseseminar.

Seminaret tilbys i begynnelsen av 4. semester (vår) for heltidsstudenter og i begynnelsen av 5. semester (høst) for deltidsstudenter.

Seminaret vil innebære fremlegg fra studentene på eget arbeid av analyse samt tilbakemelding og veiledning fra lærer. Seminaret vil gå over to dager med to-tre ukers mellomrom. Det er obligatorisk innlevering av skriftlig materiale i forkant av seminaret.

Veiledning

Arbeidet med masteroppgaveprosjektet foregår under veiledning.

Veiledningen kan foregå som seminarer/grupper, og/eller som individuell veiledning. Antall timer veiledning er normert til 20 timer. Veileder blir vurdert og godkjent når studenten søker om kvalitetssikring av masteroppgaveprosjektet til Masteroppgavekomiteen.

Les mer under utfyllende informasjon og retningslinjer for masteroppgaven.

Eksamen

Alle obligatoriske og valgfrie emner (totalt 60 studiepoeng) som skal inngå i graden må være fullført og bestått før masteroppgaven kan innleveres for sensur. Det vises til studieprogrammets oppbygging.

Innlevering

Du leverer masteroppgaven i Studentweb til DUO arkiv og i prøven for HELSEF4503 i Inspera.

Frister for innlevering vil bli annonsert senere.

Mer detaljer om innlevering og trykking.

Bedømming

Masteroppgaven bedømmes av en oppnevnt eksamenskommisjon med to medlemmer, bestående av en intern og en ekstern sensor.

Kvalitetskrav

I vurdering av oppgavens kvalitet vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Formulering av problemstilling med begrunnelser for problemstillingens relevans i en helsefaglig kontekst
 • Oppgaven skal inneholde presentasjoner av undersøkelser, samt teori og begreper som er relevante for oppgaven
 • Design og metode(r) skal være begrunnet og relevante for problemstillingen
 • Kandidaten skal vise evne til å samle, systematisere, analysere, tolke og presentere informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte
 • Oppgavens analyser skal være gjennomarbeidet og basert på et forsvarlig datagrunnlag
 • Det er et konsistent forhold mellom de ulike delene av oppgaven, og sammenfatninger og konklusjoner er i samsvar med teoretiske premisser, problemstillingen og empirisk materiale
 • Oppgaven skal være formidlet på en forståelig, gjennomarbeidet og språklig tilfredsstillende måte. Litteratur- og sitathenvisninger og kilder skal være brukt på en korrekt, konsekvent og oversiktlig måte

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk