SME4110 – Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet i medisinsk og helsefaglig etikk gir deg ferdigheter i å analysere og diskutere etiske problemer i helsetjenesten. Teoriene og prinsippene du lærer i emnet har et praktisk siktemål: De hjelper deg å argumentere, og å påvise svakheter i andres argumentasjon.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne analysere og diskutere aktuelle etiske dilemmaer i medisinsk etikk på samfunnsnivå og på klinisk nivå. Du skal kunne analysere og vurdere ulike argumenter med bakgrunn i medisinsk-etiske teorier og prinsipper. Du skal kunne anvende slik etikkunnskap for å belyse etiske problemstillinger i helsetjenesten.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal du kunne

 • gjøre rede for aktuelle argumenter og syn i forhold til noen aktuelle etiske problemstillinger i helsetjenesten og i yrkesutøvelsen

Ferdigheter

Ved fullført emne skal du kunne

 • analysere og vurdere argumentasjon i medisinsk-etiske spørsmål med henblikk på relevans og holdbarhet
 • argumentere for løsninger på etiske spørsmål ved hjelp av relevante teorier og prinsipper i den medisinske etikken

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal du kunne

 • reflektere over medisinen og helsefagenes verdigrunnlag og grenser
 • reflektere over skillet mellom etikk, fag og jus i medisin og helsefag

Opptak og adgangsregulering

Det er 20 plasser tilgjengelig. Søknadsfristen er 11. desember. Svar på søknaden gis før jul.

Studenter på Masterprogram i interdisiplinær helseforskning må melde seg opp til emnet i Studentweb innen 18. desember.

Søkere rangeres i følgende rekkefølge:

 • Søkere fra Masterprogram i interdisiplinær helseforskning
 • Søkere fra andre masterprogram ved Institutt for helse og samfunn
 • Søkere fra andre masterprogram ved Det medisinske fakultet
 • Andre søkere fra Universitetet i Oslo
 • Eksterne søkere

Tilleggsrangering: Søkere som har gjennomført og bestått SME4210 – Etikk i helsetjenesten og/eller SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten gis fortrinn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2,7 for tallkarakterer

Hvis nødvendige obligatoriske forkunnskaper mangler kan emnet tas som et etterutdanningskurs for helsepersonell:

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot MED3050 – Medisinsk etikk

Undervisning

Heldagsundervisning.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper.

Obligatorisk oppmøte:

Det stilles krav om minimum 80 % tilstedeværelse på undervisningen for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Eksamen skal ha et omfang på 2500 ord (+/-10 %) og leveres til fastsatt tid. Eksamensoppgaven kunngjøres på en av undervisningsdagene.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det gis en skriftlig tilbakemelding på besvarelsen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig tilbakemelding på besvarelsen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Heldagsundervisning

21.-23. januar 2019

28.-29. januar 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk