SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om etiske teorier og metoder som er nyttige for å håndtere og forstå helseetiske problemer. Noen etiske teorier, som konsekvensetikk og fireprinsippsetikk, tar mål av seg til å finne de beste løsningene på etiske spørsmål og argumentene som begrunner disse løsningene. Andre teorier, som dydsetikk og omsorgsetikk, kan hjelpe oss å belyse etiske spørsmål og gi oss begreper til å forstå spørsmålene og hva som står på spill i dem. I emnet vil vi bruke teoriene/metodene til å drøfte etiske spørsmål, for å vise både muligheter og begrensninger ved teoriene/metodene. Prioritering i helsetjenesten blir behandlet grundig som et gjennomgangstema. De andre helseetiske spørsmålene som for eksempel dødshjelp, bioteknologiens etikk og helsetjenestens grenser kan variere fra gang til gang. Det vil i hovedsak være prinsipielle spørsmål og spørsmål på samfunnsnivå og overordnet nivå i helsetjenesten.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal du kunne

 • forklare grunnprinsipper i profesjonsetikk, dydsetikk, omsorgs- og nærhetsetikk, feministisk etikk, diskursetikk, kasuistisk etikk og fireprinsippsetikk
 • forklare det norske systemet for prioritering i helsetjenesten

Ferdigheter

Ved fullført emne skal du kunne

 • vise hvordan profesjonsetikk, dydsetikk, omsorgs- og nærhetsetikk, feministisk etikk og diskursetikk kan kaste lys over helseetiske problemer og helsefaglig praksis
 • anvende kasuistisk tilnærming og fireprinsippsetikk på helseetiske problemer
 • vise hvordan ulike standpunkter i helseetiske debatter kan forstås i lys av politisk liberalisme og kommunitarisme
 • drøfte styrker og svakheter ved det norske systemet for prioritering i lys av diskursetikken og andre etiske teorier
 • redegjøre for de helseetiske spørsmålene som har blitt vektlagt i undervisningen, med vekt på ulike posisjoner og argumenter
 • analysere argumentasjon om helseetiske spørsmål ved hjelp av grunnleggende prinsipper for argumentasjonsanalyse, inkludert holdbarhet og relevans

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal du kunne

 • reflektere over ulike etiske teorier og metoders styrker og svakheter i anvendelsen på helseetiske spørsmål

Opptak og adgangsregulering

Det er 20 plasser tilgjengelig.

Studenter på Tverrfaglig helseforskning (master - to år) må melde seg opp til emnet i Studentweb innen 17. desember.

Øvrige studenter på UiO som ønsker plass på emnet henvender seg på e-post til helsam-studentinfo@helsam.uio.no. Søkere rangeres i følgende rekkefølge:

 • Søkere fra Tverrfaglig helseforskning (master - to år)
 • Søkere fra andre masterprogram ved Institutt for helse og samfunn
 • Søkere fra andre masterprogram ved Det medisinske fakultet
 • Andre søkere fra Universitetet i Oslo

Tilleggsrangering: Søkere som har gjennomført og bestått SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende og/eller SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten gis fortrinn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2,7 for tallkarakterer

Hvis nødvendige obligatoriske forkunnskaper mangler kan emnet tas som et etterutdanningskurs for helsepersonell:

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot MED3050 – Medisinsk etikk

Undervisning

Heldagsundervisning.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Eksamen skal ha et omfang på 2500 ord (+/-10 %) og leveres til fastsatt tid. Eksamensoppgaven kunngjøres på en av undervisningsdagene.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det gis en skriftlig tilbakemelding på besvarelsen i Inspera.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig tilbakemelding på besvarelsen i Inspera.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk