Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hensikten med emnet er å gi studentene utdypet kjennskap til teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger innen aktuelle sykepleievitenskapelige temaer. Emnet legger tilrette for at studentene utformer en prosjektbeskrivelse for et selvvalgt tema. Instituttets satsningsområder for forskning danner en ramme rundt tilbudet av fordypningsemne. Etter avtale med instituttet, kan studenten gis anledning til å velge annen fordypning enn det instituttet tilbyr, for eksempel som en del av studier ved annet studiested i inn- og utland.

Hovedtema:

  • Sentrale perspektiver, begreper og teorier knyttet til kunnskapsutvikling i sykepleie
  • Drøfting av forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter med fokus på systematisk kunnskapsutvikling i sykepleie
  • Sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning med fokus på ett av de sentrale kunnskapsområdene i sykepleie
  • Studier som er eksempel på forskning innen instituttets satsningsområder

Hva lærer du?

  • Studenten skal kunne redegjøre for sentrale teoretiske perspektiver innenfor valgt tematikk
  • Studenten skal kunne drøfte vesentlige problemstillinger og vitenskapelige metodevalg knyttet til problemfeltets natur
  • Studenten skal kunne kritisk vurdere kunnskapsstatus på området
  • Studenten skal kunne formulere en problemstilling og metodisk tilnærming i en prosjektbeskrivelse for en masteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, gruppearbeid, litteratursøk på databaser og individuelle oppgaver.

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en prosjektbeskrivelse på 3500 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. Det gis karakter bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk