Kort om emnet

Endring av innleveringsfrist for masteroppgaven vår 2020 på grunn av Koronapandemien:

Ny frist for innlevering av masteroppgave er 30. juni 2020. For studenter som er  helsepersonell som pålegges mye overtid som følge av Koronapandemien er frist for innlevering 17. august dersom pålagt overtid dokumenteres av arbeidsgiver.

Målet med masteroppgavearbeidet er at du skal få erfaring med å gjennomføre et forskningsarbeid. Masteroppgavearbeidet består av et selvstendig vitenskapelig arbeid og deltakelse i gruppeveiledning. Rammen for veiledning er 20 timer.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

  • kunnskap om hvordan metodisk tilnærming (datainnsamlingsplan og analysestrategi) beskrives
  • innsikt i regler for referansebruk og kildehenvisning

Ferdigheter

Du vil lære å

  • analysere relevante strategier for å svare på problemstillingen
  • vurdere relevante datainnsamlingsmetoder og analysestrategier
  • beskrive hvilke tillatelser som må innhentes for å gjøre studien
  • formulere en forskbar problemstilling
  • forankre problemstillingen i tidligere forsking og litteratur

Generell kompetanse

Du vil

  • anvende prinsipper for vitenskapelige argumenter
  • anvende egen og andres forskning i prosjektskissearbeidet i henhold til anerkjente etiske og faglige prinsipper
  • utarbeide en prosjektskisse for gjennomføring av masteroppgavearbeidet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forbeholdt studenter på Sykepleievitenskap (master - to år) (under utfasing)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått alle de foregående emnene innenfor masterprogrammet i sykepleievitenskap, det vil si

Du må ha godkjent prosjektbeskrivelse og fått tildelt veileder, for å kunne begynne på masteroppgavearbeidet.

Undervisning

I arbeidet med masteroppgaven vil du få veiledning i gruppe på 2-6 studenter. Studentfremlegg med tilbakemelding utgjør en vesentlig del av gruppeveiledningen. Du vil arbeide med de sentrale delene av masteroppgaven, diskutere utfordringer i arbeidet, samt ulike metodiske og substansielle problemstillinger.

Arbeidskrav: 

Gruppeveiledningen godkjennes med minimum 80% oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Masteroppgaven kan leveres i form av en avhandling (monografi) eller i et artikkelformat.

Ved monografi skal omfanget være på 30.000 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste.

Velges artikkelformat, skal oppgaven omfatte én artikkel samt en refleksjonsoppgave som utdyper de teoretiske og/eller metodologiske overveielser som ligger til grunn for arbeidet. Refleksjonsoppgaven skal ha en ramme på 7000 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. Artikkelen skal følge format og formelle krav til publisering i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift med refereebedømming og med relevans for sykepleievitenskap.

For deg som leverer masteroppgaven fra og med høsten 2018:

Masteroppgaven kan leveres i form av en avhandling (monografi) eller i et artikkelformat.

Ved monografi skal omfanget være på 30.000 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste.

Velges artikkelformat, skal oppgaven omfatte én artikkel samt en refleksjonsoppgave hvor du drøfter tematiske eller metodologiske forhold ved artikkelen. Artikkelen vil telle 2/3, og refleksjonsoppgaven 1/3 av den endelige karakteren på masteroppgaven.

Artikkelen skal følge format og formelle krav til publisering i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift med refereebedømming og med relevans for sykepleievitenskap.

Refleksjonsoppgaven skal ha en ramme på 7000 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste.

Refleksjonsoppgaven skal ha en konkret problemstilling eller et spørsmål relatert til prosjektet som er presentert i artikkelen. Refleksjon vil i denne oppgaven si å vise forståelse og kunnskap gjennom drøfting av en tematisk eller metodologisk problemstilling relatert til artikkelen, på en undersøkende og systematisk måte. Gjennom kritisk refleksjon problematiserer du og stiller spørsmål til stoffet slik at du får frem dybde, motsetninger og ulike måter å se det samme fenomenet på. Besvarelsen skal vise refleksivitet gjennom å synliggjøre betydningen av egen rolle, for eksempel i samhandling med deltagerne, data, teoretisk perspektiv eller forforståelsen studentene brakte med seg inn i studien.

For mer utfyllende informasjon se Regler for masteroppgavearbeidet

Se tidligere masteroppgaver i DUO.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk