Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Modulen er faglig forankret i helsetjenesten utenfor universitetssykehusene.

Følgende fag inngår i modulen: Allmennmedisin, samfunnsmedisin, Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK), medisinsk etikk, indremedisinske fag og kirurgiske fag.

Hva lærer du?

I modul 7 skal studentene tilegne seg overordnet forståelse av den offentlige helsetjenesten og hvordan samspillet mellom 1. og 2. linjetjenesten fungerer, samt få kunnskap om hvordan helsetjenesten samarbeider med andre offentlige og private aktører. Gjennom praksis i allmennmedisin, samfunnsmedisin og på sykehus skal studentene integrere og anvende de kunnskaper, holdninger og ferdigheter som de har lært så langt i studiet. Ved fullført modul skal de selvstendig kunne gjennomføre en fullverdig konsultasjon i allmennpraksis. De skal ha lært seg å samhandle med annet helsepersonell og kunne beskrive et pasientforløp fra begynnelse til slutt. De skal kunne ta opp en fullverdig innkomstjournal og skrive epikriser fra sykehus, samt kjenne til de viktigste prosedyrer som en underordnet lege utfører på sykehus. Ved fullført modul skal studentene kunne gjenkjenne og analysere samfunnsmedisinske sider ved et gitt helseproblem. De skal også kunne reflektere over etiske aspekter ved klinisk praksis, samt være i stand til å ta gode beslutninger sammen med pasient, pårørende, kollegaer og annet helsepersonell. Videre skal studentene ha kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK), slik at de blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper/team.

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED5600 – Medisinsk grunnutdanning, modul 6

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, seminar, kurs og klinisk praksis på sykehus og primærhelsetjenesten i Sørøst-Norge.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det på kort varsel bli gjort endringer i undervisningen og timeplanen. Dette kan gjelde flytting av undervisning og endring av undervisningsform. Endringer blir varslet så tidlig som mulig i timeplanen/Mine studier. Ved umiddelbare endringer blir studentene også varslet via sin uio-epost eller sms. 

Praksis er obligatorisk og går over 12 uker, hvorav 6 uker i praksis i primærhelsetjenesten og 6 uker på lokalsykehus. For å kunne godkjenne praksis samlet kreves en tilstedeværelse på minst 80 % i hver av de to praksisperiodene. Ved mindre enn 80 % tilstedeværelse har veileder/universitetslærer plikt til å rapportere dette til fakultetet, og praksistjenesten vil bli underkjent.

Veileder/universitetslærer skal ved slutten av praksisperioden (gjelder både i sykehus og i primærhelsetjenesten) gi en anbefaling til modulutvalget om studentens praksis kan godkjennes. Vurderingen skal baseres på studentens utøvelse av legearbeidet og studentens forhold til pasienter og medarbeidere. Hvis ikke tjenesten anbefales godkjent, må dette begrunnes skriftlig. Kritikkverdige forhold må ha vært påpekt og diskutert i den fortløpende veiledningen under praksisperioden.

I sykehusperioden vil arbeidstiden i utgangspunktet tilsvare det som er vanlig for LIS1-stilling på det aktuelle sykehuset, normalt 38 timer på dagtid. I tillegg skal studenten delta på minimum 6 vakter.

Under praksisperioden i primærhelsetjenesten skal studenten følge normal arbeidstid ved legesenteret, og delta på planlagte aktiviteter i og utenfor legekontoret.

Godkjent praksis er et obligatorisk krav for å gå opp til eksamen.

9 av 13 praktiske ferdigheter i henhold til ferdighetsliste skal være godkjent av sykehuskoordinator eller praksisveileder i løpet av praksisperioden. De fleste av ferdighetene kan man trene på og utføre både på sykehus og i primærhelsetjenesten.

Obligatoriske krav i praksisperioden på sykehus. Det skal skrives minimum 10 journaler og 5 epikriser som skal være godkjent av sykehuskoordinator.

Obligatoriske oppgaver i faget KLoK gjennomføres i praksisperioden på sykehus og omfatter to oppgaver knyttet til et pasientforløp og pasienterfaringer og en oppgave innen kunnskapshåndtering hvor det skal leveres to arbeidsfiler. Oppgavene veiledes og godkjennes av sykehuskoordinator.

Obligatoriske krav i praksisperioden i primærhelsetjenesten, i tillegg til ferdighetslisten, omfatter besøk på minimum tre av følgende institusjoner og tjenester: Helsestasjon/ skolehelsetjeneste, hjemmesykepleien, sykehjem, bedriftshelsetjeneste, apotek, kommuneoverlege/ smittevernlege, NAV/deltatt i dialogmøte.

Videre skal studenten delta på minst to legevakter, to hjemmebesøk hos pasient, og tre av studentens pasientkonsultasjoner skal vurderes av pasient, veileder og studenten selv i henhold til egne spørreskjema. Praksisveileder skal ved slutten av praksisperioden signere på at studenten har gjennomført praksisperioden i henhold til kravene.

Obligatoriske oppgaver i faget samfunnsmedisin i praksisperioden i primærhelsetjenesten. En oppgave skal leveres hver torsdag til din veileder i samfunnsmedisin. Denne veilederen kontakter deg på e-post ved oppstart av praksisperioden. Du får tilbakemelding senest søndag samme uke. Dersom du overskrider fristen, ta umiddelbart kontakt med din veileder i samfunnsmedisin slik at det kan gjøres tilrettelegginger for utsatt innlevering. Minst fire (av seks mulige) oppgaver må være godkjent innen utgangen av praksisperioden for å kunne gå opp til eksamen. Oppgavene gjennomgås i undervisningen før praksis, og du finner oppgavene under ressursene i timeplan

 

Tilrettelegging av undervisning

I modul 7 skal alle studentene ha praksis ved sykehus (6 uker) og i primærhelsetjenesten (6 uker) i Sørøst-Norge. Det er mulig å søke om tidlig valgnummer hvis studenten oppfyller kriteriene for tildeling.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for modulen som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

 

Eksamen

All obligatorisk undervisning i modul 7 må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Muntlig (kasuistikkbasert) eksamen i fagene som inngår i modulen. Varighet 30-40 minutter.

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det bli gjort endringer. Disse blir varslet så tidlig som mulig via Mine studier.

Krav til bestått eksamen

Studenter som ikke består eksamen i modul 7, kan ikke gå videre til modul 8 før eksamen er avlagt og bestått. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisning i modul 8 til sensur er falt.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kullet man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med Ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

24

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk