SGO1004 – Prosjektarbeid og skrivetrening i samfunnsgeografi

Kort om emnet

I samfunnsgeografi er vi opptatt av steder. De utgjør viktige holdepunkter i menneskers liv. Steder er i stadig utvikling og kobles sammen gjennom arbeid, investering og migrasjon. Derfor handler samfunnsgeografi også om nettverk, strømmer og forflytninger. Målet med emnet er å introdusere studentene til det samfunnsgeografiske håndverket gjennom et egendefinert prosjektarbeid. Prosjektarbeidet gjennomføres i små grupper. Gruppene skal selv utforme og gjennomføre en analyse av samfunnsgeografisk relevante spørsmål på et bestemt sted.  

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Kjenne til grunnleggende prinsipper i samfunnsgeografisk analyse.
 • Forstå hvordan man bygger opp akademiske tekster.
 • Beherske referanseteknikk.

 

Ferdigheter

Etter fullført SGO1004 kan du:

 • Utforme gode problemstillinger og avgrense case.
 • Planlegge, organisere og gjennomføre en egendefinert undersøkelse.
 • Bruke samfunnsgeografisk og annet relevant litteratur i egen analyse.
 • Benytte ORIA og sentrale databaser til å hente inn sekundærlitteratur.
 • Samarbeide med medstudenter rundt en skriftlig gruppeoppgave.
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeider 

 

Generell kompetanse

Etter fullført SGO1004 har du:

 •  
 • En kritisk tilnærming til ulike typer kilder.
 • Et reflektert forhold til bruk av faglitteratur.
 • Erfaring med å skrive en selvstendig akademisk tekst.
 • Erfaring med prosjektutvikling.
 • Utviklet din evne til samarbeid i ulike faser av et eget definert prosjekt.
 • Utviklet din evne til å vurdere eget og andres faglig bidrag på bakgrunn av kunnskap og erfaring.

Opptak og adgangsregulering

Emnet kan bare tas av studenter på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi.

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper:

SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, seminarer, ekskursjoner og prosjektarbeid. Hovedvekten av undervisningen skjer i seminarer hvor studentene jobber i mindre grupper med utforming og gjennomføring av egen definert prosjektarbeid, samt oppgaveskriving og muntlig presentasjon.

I løpet av semesteret skal studentene:

 • Utforme en skisse til prosjektarbeid.
 • Forberede prosjektarbeid via systematisk innhenting av informasjon og faglitteratur.
 • Gjennomføre prosjektarbeid ved bruk av feltbesøk, intervju og observasjon.
 • Skrive en gruppeoppgave hvor erfaringer fra prosjektarbeid presenteres.
 • Holde en muntlig gruppepresentasjon av gruppeoppgaven.
 • Gi tilbakemelding på medstudenters tekster og muntlig presentasjon.

Disse aktivitetene må være godkjent for at studentene skal få levere eksamen. Har du fullført og fått godkjent den obligatoriske aktiviteten, er denne gyldig i 3 år.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Gruppeoppgave.

Studentene skal skrive gruppeoppgave om et selvvalgt tema innenfor ett av de tematiske områder som tas opp i emnet. Gruppeoppgaven bygger på prosjektarbeidet gjennomført av studentene, faglitteratur som oppgis sammen med pensum og eventuelt annet faglitteratur. Gruppeoppgaven skal være på 3500 ord +/- 10%. Referanseliste kommer i tillegg. Oppgaven vurderes bestått/ikke bestått.

Referanseguide for samfunnsgeografi

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for bruk av hjelpemidler ved eksamen og for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hva er fusk ved oppgaveinnleveringer?

Ved alle typer oppgaveinnleveringer regnes det som fusk å la være å oppgi kilder eller utheve sitat på riktig vis. Eksempler av hva som danner mistanke om fusk finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner tidligere gjennomførte 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Oppstart våren 2023

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk