Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet studerer samspillet mellom politikk og geografi, det vil si hvordan rom, sted og skala påvirker politiske prosesser og hvordan politikk former geografien. Emnet gir en innføring i sentrale begrep, tema og tilnærminger i politisk geografi. Sentrale tema i kurset omfatter:

 • Omstrukturering av stat og styresett
 • Nyliberal politikk
 • Politisk representasjon og medborgerskap
 • Formell og substansiell demokratisering
 • Sosiale bevegelser     
 • Arbeiderorganisering og identitetspolitikk      
 • Klassisk geopolitikk     
 • Kritisk geopolitik      
 • Information, desinformation och hybridkrigföring      
 • Klima og miljøpolitikk 

Emnet tar for seg forhold og prosesser i ulike deler av verden.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Lære hva politisk geografi handler om, hvilke begreper, tilnærminger, teorier og tema som er sentrale i faget og hvordan de behandles.
 • Tilegne deg grunnleggende kunnskap om hvordan faget kan brukes til å forstå betydningen av geografi (rom, sted, skala) i politiske prosesser.

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne presentere teoretisk kunnskap skriftlig og benytte relevante eksempler, på en innsiktsfull og presis måte.
 • Kunne bruke politiske geografiske begreper og analysere konkrete saker.
 • Kunne skrive akademiske tekster innenfor emnets temaområde.
 • Kunne vurdere og gi konstruktive kommentarer til andres tekster.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Oppøve en kritisk og reflektert holdning til betydningen av geografi i politiske prosesser.
 • Stimulere egen bevissthet om prinsippene for akademisk analyse og krav om selvstendighet.
 • Utvikle egen evne til å gi og motta konstruktiv kritikk på skriftlige arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Rangering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene skal du delta aktivt.

Her finner du informasjon om bytte av seminargruppe.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Obligatorisk aktivitet:

Det er følgende obligatorisk aktivitet på emnet:

 • Deltakelse på introduksjonsseminaret
 • Holde en seminarpresentasjon knyttet til arbeidet med en mindre gruppeoppgave basert på forelesningsstoffet
 • Opponoere skriftlig og muntlig på én slik studentpresentasjon
 • Innlevering av en kort, individuell øvingsoppgave

Har du fullført og fått godkjent de obligatoriske aktivitetene, er dette gyldig så lenge emnet tilbys. Har du ikke fått godkjent de obligatoriske aktivitetene, kan du ikke gå opp til eksamen.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5-timers hjemmeeksamen.

Eksamen for dette emnet har én del. Det er en 5-timers hjemmeeksamen som teller 100% av karakteren.

Tidligere eksamensoppgaver

Veiledning for besvarelser ved skoleeksamen

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til SV-info senest 14 dager før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info