Dette emnet er nedlagt

SOS2800 – Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gikk siste gang våren 2016, og erstattes av det engelske emnet "SOSGEO2800 Migration, diversity, and inequality" fra våren 2017.

Kurset gir en innføring i migrasjonens årsaker og konsekvenser. Det gis et innblikk i etterkrigstidens internasjonale migrasjonsmønstre til Norge og Europa, de velferds- og integrasjonspolitiske dilemmaene som har oppstått i kjølvannet av 'den nye innvandringen', samt de barrierer og muligheter innvandrere og deres barn møter i det norske samfunnet.

Nasjonalstatens og velferdsstatens rammer er viktige utgangspunkt for å forstå hvordan migrasjon og flerkulturelle spørsmål i Norge og Europa håndteres. Samtidig vil kurset problematisere nasjonalstatens handlingsrom og betydning i møte med migrasjon og gjennom en diskusjon av nyere teorier om transnasjonalisme, multikulturalisme og postkolonialisme.

Kurset vil forsøke å besvare blant annet disse spørsmålene: Hva er årsakene til at mennesker migrerer? Hva er forholdet mellom migrasjon, innvandringspolitikk og grensekontroll? Hvordan fungerer asylsystemet? Hvilke rammer legger den norske velferdsmodellen for innvandrings- og integreringspolitikken? Hva betyr betegnelser som «papirløs» eller «illegal»? Hvilke mekanismer bidrar til inkludering og ekskludering i det norske samfunnet?

Kurset tilbyr innsikt i teori og data om internasjonal migrasjon, som kan bidra til å forstå en av de største endringene av det norske samfunn i vår tid. Arbeidslivet etterspør i stigende grad kompetanse på flerkulturelle spørsmål. Kurset er relevant for arbeid både i offentlig og privat sektor, og gir kunnskap av verdi for administrasjon, tilrettelegging og organisering.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Få innblikk i sentrale sosiologiske debatter på migrasjonsfeltet
 • Kjenne til forskning på og metoder for studier av migrasjon og etniske relasjoner
 • Forstå hvilke faktorer som påvirker migrasjon og regulering av innvandring
 • Få økt innsikt i debattene rundt innvandring og det flerkulturelle samfunn
 • Kunne identifisere mekanismer for inkludering og ekskludering
 • Kunne se migrasjon fra ulike perspektiver (for eksempel fra nasjonalstatlig versus et transnasjonalt ståsted)

Ferdigheter

 • Diskutere og problematisere sentrale temaer i kurset
 • Kombinere kunnskap om migrasjon og flerkulturelle spørsmål for å forstå hvordan disse henger sammen
 • Reflektere rundt de etiske, moralske og forskningsmessige spørsmålene i feltet

Generell kompetanse

 • Forstå hvordan empirisk forskning i sosiologi gjennomføres og presenteres
 • Bruke teori for å belyse problemstillinger i sosiologien
 • Formulere en problemstilling og skrive en akademisk oppgave
 • Tilegne deg kunnskap på både engelsk og norsk
 • Utvikle selvstendig og kritisk tenking

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOSGEO2800 – Migration, diversity, and inequality

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesninger og oppgaveseminarer.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Obligatorisk aktivitet

Det skal leveres en obligatorisk semesteroppgave i andre halvdel av semesteret. Oppgaven vurderes bestått/ikke bestått, og må bestås for å kunne avlegge eksamen.

Se retningslinjer for semesteroppgaven og sosiologi sine anbefalinger for kildebruk.

Seminarundervisning

Oppgaveseminarene vil bestå av gjennomgang og veiledning av oppgaveutkastene. Dette vil diskuteres opp mot pensum og generell eksamensrelevans. Oppgaveseminarene er ikke obligatoriske, men vi anbefaler at du deltar.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

6 timers skoleeksamen.

Semesteroppgaven må bestås for å kunne avlegge eksamen. Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge emnet tilbys.

Skoleeksamen består av en kortsvarsoppgave som teller 1/3 av karakteren og en langssvarsoppgave som teller 2/3 av karakteren. Begge deler må bestås.

Tidligere eksamensoppgaver

Gjentak av eksamen

Emnet er lagt ned, og det vil ikke være mulig å ta opp igjen SOS2800, slik emnet var våren 2016. Hvis du ønsker å "forbedre karakteren i SOS2800", vil det være en mulighet å ta det overlappende emnet SOSGEO2800 Migration, diversity, and inequality i stedet for. Ettersom emnene overlapper med 10 studiepoeng, vil SOSGEO2800 kunne erstatte SOS2800. Vær likevel oppmerksom på at pensum og innhold i SOSGEO2800 er forskjellig fra SOS2800, selvom tematikken er den samme.

Hvis du har spørsmål knyttet til det å ta overlappende emner, vennligst kontakt SV-info.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport som publiseres på programsidene.

Annet

Emnet er et valgfritt emne i 80-gruppa i sosiologi

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Emnet gikk siste gang våren 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info