SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er en forberedelse til å skrive masteroppgave. Det overordnede målet er å knytte sammen de sosiologiske kunnskapene fra de foregående teori- og metodeemnene og koble dem til diskusjoner om forskningsdesign og forskningsstrategier, slik at de forbereder til praktisk forskningsarbeid.

 • Første del går over seks forelesninger. Forelesningsdelen av kurset skal vise hvordan ulike forskningsstrategier innebærer ulike forståelser av hvordan kunnskap om den sosiale verden skapes og begrunnes i vitenskapelig arbeid. Den skal også skape en bedre forståelse av hvordan et forskningsarbeid er bygd opp og hvilke begrensninger som preger også gode forskningsarbeider.
 • I annen del blir studentene fordelt på seminargrupper på bakgrunn av foreløpige forskningsideer og tanker om forskningsstrategier, slik at gruppene blir mest mulig homogene med hensyn til metodologisk tilnærming. På første seminar diskuteres utkast til emneoppgaven, som består i at to tidligere innleverte masteroppgaver skal sammenlignes i forhold til forskningsdesign og forskningsstrategi. Emneoppgaven knytter forelesningsdelen og seminardelen av kurset sammen, og gir grundigere kunnskap om masteroppgaven som sjanger. I de resterende seminarene arbeider deltakerne med å utforme en egen prosjektbeskrivelse for den kommende masteroppgaven. Alle presenterer egne utkast og kommenterer på de andres. I denne prosessen får de også hjelp til å finne veiledere. Nærmere beskrivelse av kravene til en masteroppgave finner du på SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi.

Ved å planlegge hvordan eget forskningsprosjekt skal gjennomføres, må studenten i praksis ta stilling til en rekke spørsmål. Man lærer hvordan forskningsspørsmål styrer forskningsprosessen, og hvordan valg av teori og data avgrenser den kunnskap man kan oppnå. Dette er svært nyttig kunnskap for arbeidslivet, der planlegging av prosjekter og utvikling av prosjektdesign er vanlige arbeidsoppgaver for sosiologer.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Få innblikk i ulike forskningsstrategier og metodologiske tilnærminger og viktige debatter rundt dem
 • Få innblikk i ulike måter å utarbeide vitenskapelige problemstillinger
 • Få god forståelse av hva som er felles og hva som skiller kvantitativ og kvalitativ metode

Ferdigheter

 • Få trening i å analysere sterke og svake sider ved vitenskapelige arbeider
 • Få trening i å sammenligne masteroppgaver med ulike forskningsdesign
 • Få erfaring i å formulere et forskningsproblem og et forskningsdesign
 • Få kunnskap om hvordan faglig argumentasjon kan bygges opp.

Generell kompetanse

 • Få forståelse for hvordan sosiologiske arbeider inngår i mer omfattende faglige debatter rundt ulike forskningsstrategier
 • Forstå betydningen av ulike former for kategorisering av sosiale forhold
 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er et obligatorisk emne på masterprogrammet i sosiologi. Emnet er ikke åpent for andre studenter. Det er ikke mulig å være hospitant på emnet.

Påmelding til undervisningen må gjøres i StudentWeb innen 1.februar. Innen 15. mars må dere også fylle ut et nettskjema der dere skriver 1-2 temaer dere ønsker å skrive masteroppgaven om, samt hvilken metode dere tenker å bruke. Deretter vil dere bli plassert i en seminargruppe basert på tema/metode.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Første del av undervisningen i emnet består av fellesforelesninger i metodologi og ulike forskningsstrategier. Andre del av undervisningen er seminarundervisning i grupper satt sammen etter oppgaveinteresse og metodologisk tilnærming.

Påmelding til undervisningen må gjøres i StudentWeb, innen 1. februar. Innen 15. mars må dere også fylle ut et nettskjema der dere skriver 1-2 temaer dere ønsker å skrive masteroppgaven om, samt hvilken metode dere tenker å bruke. Deretter vil dere bli plassert i en seminargruppe.

På første seminar diskuteres deltakernes utkast til emneoppgaven; resten av seminarene går med til å utvikle deltakernes prosjektbeskrivelser for masteroppgaven. Studentene forventes å delta aktivt i seminarene ved å legge fram egne prosjektplaner og kommentere andres. For mer informasjon se også retningslinjer for prosjektseminar.

Seminarene er obligatoriske. Maks en gangs fravær på seminar ved gyldig grunn, dvs. sykdom o.l. Fravær utover dette må dokumenteres ved sykemelding som leveres til ekspedisjonen i 2. etasje i Harriet Holters hus.

Innen 20. juni skal du ha fylt ut søknadsskjema for oppnevning av veileder for masteroppgaven i sosiologi.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en emneoppgave og en prosjektbeskrivelse. Begge vurderes bestått/ikke bestått.

Frist for innlevering finner du på semestersiden.

Består du ikke emneoppgaven må du ta emneoppgaven i SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar på nytt påfølgende vårsemester. Emneoppgaven må være bestått for å kunne levere masteroppgaven. Bestått prosjektbeskrivelse må ikke leveres på nytt.

Prosjektbeskrivelsen må være bestått for å kunne begynne på SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi påfølgende høstsemester. Bestås ikke prosjektbeskrivelsen må den leveres på nytt 1. august.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

For retningslinjer på referansebruk, se: Litt om skriving av oppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk