Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et videregående kurs i kvantitative metoder som er rettet mot samfunnsvitenskap. Emnet gir en innføring i kvantitativ analyse med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Emnet er delt i fem hovedbolker. Det legges vekt på empiriske eksempler fra nyere norsk og internasjonal forskning.

Emnet begynner med en introduksjonsforelesning om utforming av samfunnsvitenskapelige problemstillinger og kausalmodeller og hvordan kvantitative data kan brukes til å belyse disse. Ulike forskningsdesign – eksperimentelle, ikke-eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle – blir diskutert.  

Andre del omhandler lineær regresjonsanalyse, dvs. analyse basert på minste kvadraters metode. Vi starter med regresjon med én uavhengig variabel (enkel regresjon), og utvider så til modeller med flere uavhengige variabler (multippel regresjon). Deretter behandles dummyvariabler, ikke-lineære sammenhenger og interaksjonseffekter. Denne delen vil ha en begrenset overlapp med SOSGEO1120 – Kvantitativ metode.

Tredje del tar opp logistisk regresjonsanalyse, som er aktuelt å benytte dersom den avhengige variabelen er på nominal- eller ordinalnivå.

Fjerde del starter med en gjennomgang av paneldataanalyse og flernivåmodeller. Det gis videre en mer inngående beskrivelse av den kontrafaktiske tilnærmingen til kausalitet, og vi diskuterer hvordan kausalitet og korrelasjon kan skilles i kvantitativ forskning. Det gis en innføring i faste effekter, flernivåmodeller, forskjell-i-forskjell-modeller, regresjon-diskontinuitetsmodeller, og instrumentvariabler.

Forelesningsserien avsluttes med en oppsummeringsforelesning.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du får kunnskap om:
 • forskningsmetodiske prinsipper
 • bruk av ulike regresjonsmodeller for å analysere samfunnsvitenskapelige problemstillinger
 • mulighetene og begrensningene i ulike statistiske prosedyrer

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • bruke samfunnsvitenskapelig metode og statistisk analyse til å belyse en problemstilling
 • vurdere hvilken statistisk metode som passer til å belyse en problemstilling
 • utføre og tolke flere typer statistiske analyser
 • bruke statistikkverktøyet STATA til forskningsformål
 • presentere statistiske resultater i oppgaver og artikler

Generell kompetanse

Du forbedrer din evne til å:
 • kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign og fra ulike typer statistiske analyser
 • orientere deg blant ulike metoder, og velge den metoden som står til problemstillingen
 • være bevisst akademiske og etiske prinsipper som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterrettelighet
 • kjenne betydningen av åpenhet for kritikk og forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytringer

Arbeidslivsrelevans:

Å kunne forstå og vurdere resultater fra kvantitative undersøkelser er nødvendig for å skal samle og vurdere kompleks informasjon, både i offentlig og privat sektor. Eksempler på slike stillinger er utredningsarbeid, samfunnsplanlegging og arbeid som konsulent. Faget gir et også et viktig kunnskapsgrunnlag for de som ønsker å gå videre med forskning, uavhengig av om en selv planlegger å bruke kvalitative eller kvantitative analyseteknikker.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er et obligatorisk emne i masterprogrammet i sosiologi. Studenter på masterprogrammet må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet er også valgbart for studenter på følgende studieprogram, dersom de oppfyller forkunnskapskravet (se under):

Det er også mulig å søke om hospitantstatus på emnet. Merk at det kun er eventuelt ledige plasser på emnet som gis til hospitanter. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

SOSGEO1120 – Kvantitativ metode, eller tilsvarende kunnskaper i kvantitativ metode

Undervisning

 • Forelesninger og seminar

Obligatoriske krav

 • 5 innleveringer, som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Beståtte obligatoriske øvelser er gyldige i fire semestre. Undervisingen vil foregå i siste halvdel av semesteret.

Repetisjonsforelesninger

Det forutsettes at studentene har kunnskap om kvantitative metoder tilsvarende SOSGEO1120 – Kvantitativ metode når kurset starter.

For å sikre dette, gis repetisjonsforelesninger et par uker før undervisningen starter opp. Se timeplanen for tid og sted for disse forelesningene. 

Forelesningene vil ta sikte på å dekke følgende tema:

 • Mål på sentraltendens og spredning
 • Variable, verdier og målenivå
 • Prinsippene bak statistisk generalisering
 • Beregning av statistiske feilmarginer (konfidensintervaller)
 • Grunnprinsippene ved hypoteseprøving (signifikanstesting)

Grunnleggende aspekter ved arbeid med statistikksoftware blir gjennomgått i seminarene. Temaer som tas opp er bl.a. do-filer, log-filer, hvordan hente inn og beskjære datasett m.v.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Mappeeksamen, bestående av to oppgaver som vurderes etter karakterskalaen A-F.

Mappa vurderes samlet, og begge oppgaver må bestås for å kunne få en bestått karakter på eksamen. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner mer informasjon om evalueringer av masterprogrammet i sosiologi på siden for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk