SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er en forberedelse til å skrive masteroppgave. Det overordnede målet er å knytte sammen de sosiologiske kunnskapene fra de foregående teori- og metodeemnene for det formål å utvikle et eget forskningsprosjekt. Som et ledd i dette gir emnet en innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, som knytter an til spørsmål i sosiologisk teori.

Emnet starter med en obligatorisk oppstartssamling i første semester på masterprogrammet. Her diskuterer vi valg av tema for masteroppgaven. I starten av andre semester (mars) vil det være en samling som skal hjelpe studentene med å finne tema for oppgaven, før seminarrekken starter senere i semesteret. Opplegget for denne marssamlingen vil publiseres i Canvas. Deretter går emnets seks forelesninger i mai. Forelesningsdelen av kurset omhandler vitenskapsteori og forskningsdesign for masteroppgaver med ulik metodisk innretning.

I annen del er studentene fordelt på seminargrupper på bakgrunn av foreløpige tema for masteroppgaven og metodisk tilnærming. Emneoppgaven på kurset består i at to tidligere innleverte masteroppgaver skal sammenlignes i forhold til forskningsdesign og vitenskapsteoretisk profil. Tre-fire studenter arbeider sammen om oppgaven. Emneoppgaven knytter forelesningsdelen og seminardelen av kurset sammen, og gir grundigere kunnskap om masteroppgaven som sjanger. Denne kunnskapen og den praktiske testen gjennom emneoppgaven skal legge grunnlaget for det videre arbeidet med utvikling av egen prosjektbeskrivelse. Listen med masteroppgaver man kan velge mellom finnes i Canvas. 

I de fire seminarene etter innlevering av emneoppgaven arbeider deltakerne med å utforme en egen prosjektbeskrivelse for den kommende masteroppgaven. Alle presenterer egne utkast og kommenterer på de andres. I denne prosessen får de også hjelp til å finne veiledere. Nærmere beskrivelse av kravene til en masteroppgave finner du på SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi.

Ved å planlegge hvordan eget forskningsprosjekt skal gjennomføres, må studenten i praksis ta stilling til en rekke spørsmål. Man lærer hvordan forskningsspørsmål styrer forskningsprosessen, og hvordan valg av teori og data avgrenser den kunnskap man kan oppnå. Dette er svært nyttig kunnskap for arbeidslivet, der planlegging av prosjekter og utvikling av prosjektdesign er vanlige arbeidsoppgaver for sosiologer.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Grunnleggende kunnskaper om vitenskapsteori, fra et sosiologisk perspektiv.
 • Å utarbeide vitenskapelige problemstillinger og et opplegg for å besvare dem.
 • Få god forståelse av hva som er felles og hva som skiller kvantitativ og kvalitativ metode

Ferdigheter

 • Forståelse for hvordan sosiologiske arbeider og perspektiver er knyttet til ulike vitenskapsteoretiske ståsteder
 • Planlegging av forskningsprosjekt
 • Analysere sterke og svake sider ved vitenskapelige arbeider
 • Sammenligne masteroppgaver med ulike forskningsdesign
 • Formulere et forskningsproblem og et forskningsdesign
 • Kunnskap om hvordan faglig argumentasjon kan bygges opp.

Generell kompetanse

 • Få forståelse for hvordan sosiologiske arbeider inngår i mer omfattende faglige debatter rundt ulike forskningsstrategier
 • Forstå betydningen av ulike former for kategorisering av sosiale forhold
 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning

Opptak og adgangsregulering

Emnet er et obligatorisk emne på masterprogrammet i sosiologi. Emnet er ikke åpent for andre studenter. Det er ikke mulig å være hospitant på emnet.

Studenter på masterprogrammet må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Påmelding til undervisningen må gjøres i StudentWeb innen 1.februar.

Plass på seminargruppe

For å få plass på en seminargruppe må du fylle ut et nettskjema der du skriver 1-2 temaer du ønsker å skrive masteroppgaven om, samt hvilken metode du tenker å bruke. Deretter vil du bli plassert i en seminargruppe. Du må søke innen 15. mars.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Obligatoriske krav

 • Oppmøte på seminar (minst 3 av 4 ganger)
 • Innlevering av godkjent prosjekskisse

Første del av undervisningen i emnet består av fellesforelesninger i metodologi og ulike forskningsstrategier. Andre del av undervisningen er seminarundervisning i grupper satt sammen etter oppgaveinteresse og metodologisk tilnærming.

På seminarene arbeides det med å utvikle deltakernes prosjektbeskrivelser for masteroppgaven.

Studentene forventes å delta aktivt i seminarene ved å legge fram egne prosjektplaner og kommentere andres. For mer informasjon se også retningslinjer for prosjektseminar.

Prosjektskissen må være bestått for å kunne begynne på SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi påfølgende høstsemester. Består du ikke prosjektskissen må den leveres på nytt 1. august.

Frist for innlevering finner du i Canvas. Samme frist for innlevering av prosjektskisse gjelder dersom du er på utveksling. 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Oppnevning av veileder for masteroppgaven

Innen 20. juni skal du ha fylt ut søknadsskjema for oppnevning av veileder for masteroppgaven i sosiologi.

Eksamen

Eksamen i emnet består av en emneoppgave. Emneoppgaven vurderes bestått/ikke bestått.

Frist for innlevering finner du på semestersiden.

Består du ikke emneoppgaven må du ta emneoppgaven i SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar på nytt påfølgende vårsemester. Emneoppgaven må være bestått for å kunne levere masteroppgaven. Bestått prosjektbeskrivelse må ikke leveres på nytt.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

For retningslinjer på referansebruk, se: Litt om skriving av oppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk