Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler sammenhengen mellom den nåværende og framtidige befolkningsutviklingen og ulike velferdsordninger. Fokus er primært på Norge, men andre i-land trekkes også inn. Analysene er stort sett på makronivå.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

I dette emnet lærer du om:

 • viktige trekk i befolkningsutviklingen generelt;
 • aldring/dødelighet og pensjoner;
 • helse/morbiditet og helseutgifter;
 • fødsler og familiepolitikk;
 • innvandring og offentlige utgifter.
  Når det gjelder metode blir befolkningsprognoser (inkl. usikkerhet) behandlet, og du får en intuitiv innføring i regresjonsanalyse.

Ferdighetsmål

Som student skal du kunne gjøre rede for:

 • de viktigste framtidige befolkningstrekk i industrialiserte land;
 • betydningen de har for offentlige pensjoner og helseutgifter
 • sammenhengen mellom demografiske faktorer og familiepolitikk
 • betydningen innvandring har for offentlige utgifter

Du må også være i stand til:

 • å lage en enkel befolkningsprognose for Norge
 • å gjennomføre en enkel regresjonsanalyse
 • å forstå hvilke konsekvenser prognoseusikkerhet har for ulike demografiske variabler i framtiden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ECON1710 – Demografi - grunnemne og ett statistikkurs (f.eks. ECON2130 – Statistikk 1)

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminar/øvelser: 2 timer per uke i deler av semesteret.

PC-øvelser: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

To kalkulatorer er tillatt ved eksamen:

Aurora HC106 - en enkel kalkulator med de viktigste basisfunksjonene

Casio FX-85EX - en vitenskapelig kalkulator med 274 funksjoner. 

Alle andre kalkulatortyper vil bli inndratt. Kalkulatorene blir kontrollert i eksamenslokalet. Møt opp i god tid. Det er ikke anledning til å låne kalkulator av medstudenter mens eksamen pågår.

Du kan kjøpe både Aurora HC106 og Casio FX-85EX i bokhandel eller på nettet. I tillegg er Casio FX-85EX i Akademika bokhandel på Blindern.

De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator.

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info