ECON3735 – Næringsstruktur, lønnsdannelse og friksjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utgangspunktet er teorier for «små, åpne økonomier», der vi studerer implikasjoner av forutsetningene. Fra dette utgangspunkt bringer vi inn en organisert lønnsdannelse (kollektive lønnsavtaler), slik vi kjenner det fra den norske modellen, med et skille mellom konkurranseutsatte og skjermede sektorer.

Derfra går veien til utviklingen over tid («strukturendringer»), der ulike egenskaper ved etterspørselsfunksjonene og trekk ved produksjonsforholdene, samt produktivitetsendringer, bringes eksplisitt inn. Her tar vi også for oss «velferdsstatens fremtid».

Sammenhengen mellom institusjoner i arbeidsmarkedet, konkurranse i produktmarkedene og strukturendringer blir videre analysert innenfor et dynamisk rammeverk, med vekt på kreativ destruksjon og innføring av ny teknologi, som for eksempel robotisering. Ulike former for friksjoner i arbeidsmarkedet vil bli behandlet under overskriften «arbeidsledigheten lettere opp enn ned, og videre vil konsekvenser for fordeling og reallokering av bedriftsnedleggelser og omstillinger til nye yrker, bli behandlet innenfor rammen av det økonomisk-teoretiske rammeverket.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Du skal forstå hvilke begrensninger som ligger i de enkleste modellene for små, åpne økonomier, og du skal være i stand til å bringe inn organisert lønnsdannelse for å se hvordan funksjonsmåten til modellene endres.
  • Du skal kunne bruke teorien til å diskutere aktuelle økonomiske problemstillinger.
  •  Du skal forstå hvorfor og hvordan omstillinger i økonomien skjer, og også kunne se hvordan ulike former for friksjoner eller tregheter vil påvirke modellens funksjonsmåte.
  • Du skal kunne bruke økonomisk teori til å drøfte konsekvenser av teknologisk endring, som for eksempel robotisering.

Ferdigheter

  • Du skal kunne anvende og tolke modellene for ulike formål.
  • Du skal selv kunne formulere og utdype problemstillinger innenfor det økonomiske rammeverket til å gi anbefalinger om økonomisk-politiske spørsmål.

Generelle kunnskaper

Du skal:

  • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige og offentlige utredninger.

  • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Ordinært har dette emne en 3-timers skriftlig eksamen.

For våren 2020 gjelder det følgende for eksamen:

Eksamen blir avviklet som en 5-timers hjemmeeksamen i Inspera. Hjemmeeksamen vil være en åpen-bok-eksamen, der alle trykte og skrevne, samt tekniske hjelpemidler er tillatt. Tidspunkt for hjemmeeksamen finner du på semestersiden. 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info