Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sosialpsykologi ved å gjennomgå sosial tenkning, sosiale relasjoner, grupper og relasjoner mellom grupper, og kultur.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sosialpsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater.
 • Forstå hvordan sosialpsykologiske fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre.
 • Kjenne til anvendelser av sosialpsykologi innen utvalgte områder.
 • Respektere og forstå de grunnleggende sosiale og kulturelle kreftene som påvirker mennesker.
 • Forstå hvordan mennesker samarbeider ved å skape sosiale relasjoner, institusjoner og kultur.
 • Forstå betydningen av å tilnærme seg sosialpsykologiske fenomener med utgangspunkt i vitenskapelige verdier som etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.
 • Forstå hvordan den sosialpsykologiske tilnærmingen er relatert til, og hvordan den skiller seg fra, generell psykologi, personlighetspsykologi og kulturpsykologi.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen.
 • Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor sosialpsykologi.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Utvikle en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte.
 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sosialpsykologiske fagfeltet.
 • Gi og ta imot tilbakemelding på bakgrunn av skriftlig og muntlig arbeid i seminargruppene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskapskrav.

Overlappende emner

Studenter som har tatt PSY120 eller PSYG (gammelt grunnfag) ved UiO, vil få 5 studiepoeng reduksjon pga delvis sammenfall av innhold. Se overlapp mellom ny og gammel ordning [OPPDATER LINK]

Undervisning

Forelesningsrekke samt rekke med oppgave- og skriveseminarer.

Obligatorisk aktiviteter:

Emnet har to obligatorisk arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Dette gjelder selv om du ikke følger et seminar.

1.Obligatorisk oppmøte på seminar eller levere oppgave

På seminarene er det obligatorisk oppmøte 6 av 8 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Dersom du velger dette må du levere inn en oppgave som kompenserer for oppmøte på seminar. Informasjon om denne oppgaven vil bli lagt ut i Canvas.

Informasjon om bytte av seminargrupper

2. Deltakelse i empiriske studier eller levere oppgave

Deltagelse på 3 timer i empiriske studier for å lære hva empiriske studier innebærer, og hvordan det oppleves å være deltager.

Alternativt; dersom du ikke ønsker å delta i forskningsstudier, kan du levere inn en oppgave som tilsvarer samme arbeidsmengde.

Informasjon om frister blir lagt ut i Canvas.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Dersom du har gyldig obligatorisk aktivitet fra PSY1101 eller PSYC1204 vil du kunne få fritak fra obligatorisk aktivitet i PSY1100. De obligatoriske aktivitetene er gyldige i PSY1101 og PSYC1204 er gyldig 3 semester (semesteret du fikk godkjent og de to påfølgende semestrene).

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du ikke ta opp en seminarplass, da skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

For å kunne ta eksamen, må du ha fullført det obligatoriske arbeidskravet (se informasjon om arbeidskrav og gyldighet under "Undervisning").

Eksamen i Inspera

Grunnet situasjonen med coronaviruset er eksamen endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av eksamen i Inspera. 

Les mer om eksamen i Inspera.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

PSY1100 er en del av årsenheten, bachelorprogrammet og 40-gruppen i psykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Kontakt

SV-info