Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en første innføring i hvordan kunnskaper om psykologi kan hjelpe oss til å forstå hva som gjør at vi holder oss friske eller blir syke, og hvordan vi reagerer på og mestrer somatisk sykdom. Hva som påvirker våre helsevalg og hvordan forebyggende tiltak virker vil også være sentrale temaer. Emnet skal gi kjennskap til nyere forskning og de mest brukte teoriene/modellene innenfor disse områdene. Hver gang vil også en mer inngående fordypning bli gitt i et til to utvalgte temaer som avspeiler pågående forskning ved Psykologisk institutt (f.eks. seksualitet, fedme, rus).

Hva lærer du?

Kunnskapsmål


Du skal kunne:

  • Forstå psykologiens rolle i opplevelsen og behandling av sykdom.
  • Erkjenne betydningen av atferd for utvikling av sykdom.
  • Forstå mekanismene bak helsereduserende atferd.
  • Kjenne til hvordan en kan understøtte helsefremmende atferd og forebygge sykdom.

 

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 

  • Ha et reflektert forhold til betydningen av biologiske, individuelle og sosiale forhold for helse.
  • Bruke den biopsykososiale modellen i en skriftlig fremstilling av helsepsykologiske fenomener.
  • Gi og motta tilbakemeldinger på en akademisk tekst innenfor fagområdet helsepsykologi.

 

Generell kompetanse


Du skal kunne:

 

  • Etablere en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte.
  • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det helsepsykologiske fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført innføringsemnene på programmet, primært PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi eller tilsvarende fra andre universiteter.

Undervisning

Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminarer, i alt 30 timer (10x3 timer). Etter en times forelesning går studentene i mindre grupper og avholder et refleksjonsseminar av varighet 1 time. Hver gruppe velger en eksamensoppgave de skal foreslå en løsning på eller de skal lage et forslag på disposisjon til løsning på oppgaven. Faglærer er tilgjengelig i seminartiden. I den påfølgende forelesningstimen presenterer gruppene sine forslag til løsning på eksamensoppgavene i plenum, og diskusjonen suppleres av faglærer. Til refleksjonsseminaret bør det angitte pensum til den aktuelle forelesningen være lest.

E-læringsverktøyet Canvas vil bli brukt i undervisningen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info