Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en første innføring i sentrale helsepsykologiske områder og hvordan biologiske, psykologiske og sosiale faktorer kan påvirke sykdom og helse. Emnet skal gi kjennskap til nyere forskning og de mest brukte teoriene/modellene innenfor de ulike områdene. Målet er å gi en forståelse av hva som gjør at vi holder oss friske eller blir syke, og hvordan vi reagerer på og mestrer somatisk sykdom. Emnet tar opp på et bredt spekter av temaer som kronisk sykdom, psykologiske og fysiologiske responser på stress og smerte, ulike typer helseatferd, samt forebygging og helsefremmende arbeid.

En mer inngående fordypning vil bli gitt i enkelte temaer som avspeiler pågående forskning ved Psykologisk institutt (f.eks. seksualitet, fedme, stress).

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • ulike forståelser av sykdom og helse
  • ulike teorier/modeller og tradisjoner knyttet til forskning på sykdom og helse
  • erkjenne betydningen av atferd for utvikling av sykdom og forstå mekanismene bak helsereduserende atferd

kjenne til hvordan en kan understøtte helsefremmende atferd og forebygge sykdom

oppdatere din kunnskap innenfor fagområdet

Ferdighetsmål
Du skal:

  • ha et reflektert forhold til betydningen av biologiske, individuelle og sosiale forhold for helse
  • kunne analysere relevante helsepsykologiske, vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger relatert til sykdom og helse
  • bruke den biopsykososiale modellen i en skriftlig fremstilling av helsepsykologiske fenomener
  • gi og motta tilbakemeldinger på en akademisk tekst innenfor fagområdet helsepsykologi

Generell kompetanse
Du skal:

  • kunne delta i diskusjoner om faglige problemstillinger knyttet til helsepsykologiske temaer
  • vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det helsepsykologiske fagfeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført innføringsemnene på bachelorprogrammet i psykologi, primært PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (16 x 2 timer) og seminarer (4x 2 timer).

 

Obligatorisk aktivitet

Oppmøte på seminarene er obligatorisk arbeidskrav for å kunne ta eksamen. 

Det er obligatorisk oppmøte på seminarene 3 av 4 ganger med obligatorisk oppmøte første gang. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.

Hvis du ikke kan møte fysisk kan du velge alternativet digitalt seminar. Oppmøtekravene for dette seminaret er det samme som for de fysiske seminarene. 

Godkjente obligatorisk aktiviteter er gyldig de to neste semestrene.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

 

E-læringsverktøyet Canvas vil bli brukt i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. 

Hensikten er at du gjennom å besvare oppgaven skal få erfaring med å analysere et aktuelt helsepsykologisk problem.  

Referanser i teksten og referanselisten skal følge APA-formatet. Oppgaven skal være på minst 2000 ord, maks 2500 ord (tilsvarer ca 6 sider). Tell ikke med forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Bruk 1,5 i linjeavstand, 2,5 cm marger og fontstørrelse 12.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det gis ikke veiledning i tilknytning til hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Dersom du har et tellende forsøk på eksamen fra før høsten 2019, har du anledning til å melde deg opp til eksamen uten å måtte gjennomføre obligatorisk aktivitet. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info