Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vektlegger sentrale tema i den norske arbeidslivsmodellen og inkluderer aktuelt norsk lov- og avtaleverk, internasjonale forskningsresultat og arbeidslivets egne strategier for fremtidig utvikling.

Hovedfokus er å få innblikk i de sentrale arbeidspsykologiske prinsipper i den norske arbeidslivslivsmodellen og samtidig få overblikk over sentrale tema i den internasjonale arbeidspsykologien.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gi en beskrivelse av hovedtrekkene i den historiske utviklingen av arbeidspsykologi
 • Fremstille sentrale prinsipper i den norske arbeidslivsmodellen
 • Drøfte sentrale faktorer som kjennetegner friske organisasjoner
 • Drøfte kritiske momenter ved rekruttering, seleksjon og oppfølging av arbeidstakere
 • Vurdere ulike modeller for motivasjon og velvære på arbeidsplassen, med vekt på medvirkningsprosesser.
 • Drøfte modeller som omtaler belastninger og stress i arbeidslivet
 • Ha innblikk i sentrale tema knyttet til grupper i arbeidslivet
 • Drøfte ledelsesteorier og ledelsens betydning for moderne arbeidsliv
 • Drøfte forskjellige modeller for organisasjonsutvikling og organisasjonsendring
 • Drøfte ulike metoder for kartlegging av arbeidsmiljømessige tema

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Gi en skriftlig beskrivelse av metoder for å kartlegge arbeidslivet og modeller for å forstå sammenhenger mellom forhold i arbeidslivet
 • Gi en skriftlig beskrivelse av sentrale trekk i den historiske utviklingen av arbeidspsykologi
 • Gi en skriftlig fremstilling og kunne drøfte stridstema i tilknytning til seleksjon, motivasjon, medvirkningsprosesser, ledelse, arbeidslivsbelastninger, organisasjonsutvikling og friske organisasjoner
 • Gjengi skriftlig sentrale funn fra nyere metastudier i europeisk arbeidsliv
 • Reflektere omkring forholdet mellom norsk arbeidslivslovgivning, internasjonal arbeidslivsforskning og virksomhetenes egne strategier for utvikling

Generell kompetanse

Du skal:

 • Være i stand til å forstå utviklingen av dagens arbeidsliv i forhold til en langvarig historisk utvikling.
 • Være i stand til å drøfte sentrale tema i norsk og internasjonalt arbeidsliv i forhold til grunnleggende arbeidspsykologiske tema.
 • Være i stand til å lese kritisk (herunder fagartikler, offentlige utredninger og rapporter) og tenke selvstendig omkring utvikling av forskjellige tema i norsk arbeidsliv.
 • Ha forståelse for betydningen av faktorer knyttet til enkeltindividet, grupper, ledelse, organisasjon og samfunn for endringsbetingelser i norsk arbeidsliv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSY2404 – Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger 2 timer per uke i 10 uker og seminarundervisning(2 timer i 7 uker).

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du ikke ta opp en seminarplass, da skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb. Studenter på seminar 99 må levere inn en oppgave for å erstatte seminardeltagelse. Dere får mer informasjon om oppgaven i Canvas. 

Hvis du ikke møter opp første gang uten å ha klarert dette med seminarleder, vil din tilgang til seminarrommet i Canvas annulleres og du vil miste plassen på seminaret.

Informasjon om bytte av seminargrupper.

Eksamen

Tretimers hjemmeeksamen i Inspera.

 

 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen i Inspera

Grunnet situasjonen med coronaviruset er eksamen endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av eksamen i Inspera. 

Les mer om eksamen i Inspera.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Dersom en av eksamensoppgavene er knyttet til norsk arbeidsliv vil kandidatene ha anledning til å benytte deler av arbeidsmiljøloven (AML) under eksamen. Relevant lovtekst blir da delt ut.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info