Dette emnet er nedlagt

PSY3391 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en utdypning/videreføring av emnene PSY2300 – Innføring i kognitiv psykologi (nedlagt), PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi og/eller PSY2102 – Social cognition and emotion. Du skriver en selvvalgt seminaroppgave og får veiledning i gruppe om valg av tema for oppgaven, oppgaveskriving og litteratur. Tittel- og litteraturvalg må godkjennes av veileder.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

I samråd med veilederen, velger studenten en problemstilling
innenfor kognitiv psykologi og nevrovitenskap. Studenten skal lese og sette seg inn i sentral teori knyttet til det selvvalgte emnet. Studentene skal også sette seg inn i, og kunne gjøre rede for, sentrale empiriske studier.

Ferdighetsmål:

Hele emnet bygges rundt det å skrive en selvstendig oppgave.
Dette innebærer skrivetrening på overordnet strukturelt nivå, og på detaljert nivå. En målsetning er at studentene skal kunne presentere og drøfte sentral teori og empiri, og på denne måten besvare en selvvalgt problemstilling. Litteraturhenvisning i forhold til normene i psykologiske tidsskrifter vil bli vektlagt.

Holdningsmål:

  • Studentene skal utvikle en forståelse av hvordan forskning bygger på tidligere forskning på en organisk måte, og hvordan selv banebrytende idéer har røtter andre steder
  • Ved emnets slutt skal kandidatene ha tilegnet seg et nytt forhold til kunnskap. I alle emner på 2000-nivå og lavere, er studenten forbruker av kunnskap; en målsetning på dette emnet er at studenten selv skal produsere kunnskap
  • Økt bevissthet rundt eierskap av intellektuelle idéer vil også bli oppmuntret

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringsregler

Emnet er som hovedregel forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i psykologi. Studenter må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Programstudenter ved andre bachelorprogram på SV-fakultetet kan søke om opptak dersom de fyller forkunnskapskravene, se nedenfor. En individuell vurdering, kapasitetshensyn og de generelle rangeringsreglene vil bli lagt til grunn i vurderingen av søkeren. Denne gruppen søkere må sende individuell søknad til Psykologisk institutt innen 7. desember. De trenger ikke å melde seg opp til emnet gjennom Studweb. Denne ordningen er en prøveordning.

Studenter kan avlegge eksamen i maksimalt to emner på 3000-nivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomført eller påmeldt til et 2000-emne innen kognitiv psykologi (PSY2300, PSY2301
eller PSY2102 ), i tillegg gjennomført eller påmeldt til et valgfritt PSY-emne på 2000-nivå.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du tar emnet PSY2010 – Forskningsmetode II (nedlagt) semesteret før.

Undervisning

Obligatorisk seminarundervisning 2 timer per uke i 6 uker, i tillegg til 4 timer individuell veiledning. På seminarene diskuteres oppgaver og oppgaveutkast. Det er obligatorisk oppmøte 4 av 6 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av 20 sider selvvalgt seminaroppgave. Fremstilling til eksamen er avhengig av deltakelse på seminaret. Vurdering baserer seg på gjennomført obligatorisk aktivitet og innlevering av 20 siders semesteroppgave. Det er mulig å levere inn en tidligere benyttet og forbedret semesteroppgave for ny vurdering. Se retningslinjer for forbedring av eksamen.
Retningslinjer for forbedring av eksamen på PSY3000-nivå

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskriften om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studentene plikter å gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for akademiske arbeider og følge disse. I forbindelse med innleveringer av selvstendige arbeider må studenten oppgi alle kilder som er benyttet og levere et egenmeldingsskjema hvor det bekreftes at oppgaven ikke har vært levert tidligere ved et annet institutt, universitet eller høyskole innenlands eller utenlands. Brudd på disse bestemmelsene kan regnes som fusk og føre til annullering av eksamen og evt. utestengning fra UiO i inntil to semestre.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang emnet undervises var vårsemesteret 2011.

Eksamen

Høst 2011

Siste mulighet for å ta eksamen for studenter som allerede har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning blir høstsemesteret 2011. For nærmere informasjon ta kontakt med studiekonsulent Gunnar Malmin

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info