Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med dette emnet er å gi studentene kunnskaper og ferdigheter i forhold til å planlegge, gjennomføre og evaluere forebyggende helseintervensjoner. Emnet gir en oversikt over sentrale helsepsykologiske og sosialpsykologiske teorier som ligger til grunn for forebyggende arbeid generelt, med spesielt fokus på selvreguleringprosesser. Det vil bli gitt en grundig opplæring i bruk av “Intervention mapping”. Dette er en strukturert metode for hvordan man planlegger, designer og evaluerer intervensjoner i forhold til ulike typer helseatferd på en systematisk måte. Studentene vil i samarbeid med eksterne oppdragsgivere arbeide med å utvikle forebyggende tiltak knyttet til ulike områder innenfor seksuell helse eller kroppsbilde, og slik øke forståelsen for hvordan ”Intervention mapping” brukes i praksis.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

 • Vise innsikt i de sentrale helse- og sosialpsykologiske teoriene og modellene som er det forskningsmessige grunnlaget for forebyggende arbeid
 • Gjøre rede for betydningen av selvregulering i atferdsendring
 • Ha kjennskap til hvordan forebyggende intervensjoner i forhold til seksuell helse eller kroppsbilde kan planlegges, utarbeides og evalueres på en strukturert og systematisk måte

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Bruke relevant teori og modeller knyttet til helseatferd i planleggingen av forebyggende helseintervensjoner, samt hvordan omsette dette til praktiske tiltak innenfor seksuell helse eller kroppsbilde
 • Kartlegge og integrere egenskaper ved den arenaen der slike tiltak implementeres inn i selve helseintervensjonen (i skolen, via massemedia, i lokalsamfunnet, ved bruk av digitale medier, etc.)
 • Lage design for evaluering av forebyggende tiltak
 • Utarbeide og presentere et konkret forslag på en forbyggende helseintervensjon til en ekstern oppdragsgiver

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Utvise en kritisk-analytisk tilnærming til vitenskapelige og metodiske spørsmål i utvikling og gjennomføring av helserelaterte tiltak
 • Vise evne til å identifisere sitt behov for ytterligere kunnskap, og ta ansvar for sin egen kunnskapsutvikling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er obligatorisk for studenter på Masterprogrammet i psykologi, studieretning i helse-, utvikling og samfunn, fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse. Studenter som velger dette emnet velger også studieretningens fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse, og må ha avlagt eksamen i emnet PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse er obligatorisk forkunnskap for dette emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSY4120 – Metoder i forebyggende arbeid (videreført)

Undervisning

Undervisningen i kurset vil være basert forelesninger, seminarer, samt prosjektarbeid. Prosjektarbeidet skjer i grupper og utvikles i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Det kreves 80% oppmøte
 • Prosjektarbeid
 • Miniforelesning
 • Presentasjon for ekstern oppdragsgiver

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Alle obligatorisk aktiviteter må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Eksamen er et refleksjonsnotat som du skal levere til fastsatt frist mot slutten av semesteret.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk