PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på å gi det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne arbeide med forebygging og helsefremming relatert til seksuell helse både på et individuelt, gruppe- og et samfunnsmessig nivå. Emnet gir en oversikt over normer, holdninger og atferd på seksualitetens område fra ulike kulturelle og historiske perspektiv, og belyser seksuell helse og tilfredshet med seksuallivet. Emnet vil gi en fordypning i seksuelle atferds-, kognitive og affektive mønstre, i sammenhengen mellom kroppsbilde og seksualitet, samt i seksuell utvikling gjennom livssyklusen. Det fokuseres på mennesker med ulike seksuelle orienteringer, uttrykk og variasjoner. Temaer som utbredelse av seksuelt overførbare infeksjoner, abort, seksuelle dysfunksjoner og andre seksuelt relaterte problemer vil bli analysert og diskutert i relasjon til ulike gruppers levekår. Formålet med emnet er å gi en fordypning i seksuelle kulturer og subkulturer ut fra begrep som normativitet og mangfold.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for årsakssammenhenger og motiver bak seksuell risikoatferd i et sosiokulturelt perspektiv
 • Drøfte seksualitet i et livsløpsperspektiv
 • Gjøre rede for årsaker til de vanligste seksuelle dysfunksjonene, og hva som har sammenheng med tilfredshet med seksuallivet
 • Gjøre rede for biologiske, sosiale og psykologiske aspekter ved seksuell identitet og kjønnsidentitet
 • Vise innsikt i forholdet mellom kropp og seksualitet i ulike subgrupper av befolkningen
 • Ha innsikt i seksuelle tenningsmønstre og livsstiler, og dets betydning for seksuell helse

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Analysere, bedømme og håndtere komplekse problemstillinger relatert til seksuell helse, seksuell variasjon og mangfold, og seksuelle problemer
 • Kritisk granske kulturelle og normative aspekter på seksualitet i samfunnet
 • Formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til seksuell helse og kroppsbilde på en grundig og sensitiv måte
 • Vise forståelse for seksuell orientering og seksuelle preferanser i et likestillings- og et menneskerettighetsperspektiv

Generell kompetanse

 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor om seksuell variasjon og mangfold, og seksuell helse
 • Innenfor det helsepsykologiske kunnskapsområdet vise evne til å bedømme relevante vitenskapelige, samfunnsmessige og etiske aspekter, samt ha oppmerksom på etiske aspekter ved forskningsarbeid
 • Å fremme minoriteters rettigheter i et psykologisk og samfunnsmessig perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på Masterprogrammet i psykologi, studieretning i helse-, utvikling og samfunn, fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse. Emnet kan tas som fritt emne av et begrenset antall studenter som tar en av de andre fordypningene innenfor den samme studieretningen. Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist eller enkeltemnestudent. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende PSY2101 – Helsepsykologi og PSY2103 – Sexologi er anbefalt.

Undervisning

Undervisningen består dels av ordinære forelesninger, seminarer og en konferansedag. Det meste av undervisningen tar utgangspunkt i at studentene er aktive i læringsprosessen. Det er obligatorisk aktivitet på emnet, det kreves 80% oppmøte og deltakelse på alle seminarer og på konferansedagen for å få fremstille seg til eksamen. Den obligatoriske aktiviteten konferansedagen er å delta med egen 10 minutters presentasjon med lærere og medstudenter på emnet. Konferansen arrangeres ca 3-4 uker før innlevering hjemmeoppgaven og presentasjonen skal være relatert til temaet for hjemmeoppgaven.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Oppgave på egen valgt problemstilling knyttet til seksuell helse (10 til maksimalt 20 trykte A4-sider).

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk