PSY4205 – Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med dette emnet er å gi studentene kunnskap og innsikt om forebygging av psykiske vansker hos barn og unge.

Studentene skal utvikle en kritisk evne til å vurdere risiko og årsaksforhold til psykopatologi, inkludert en forståelse av biologiske, individuelle og sosiale årsaksforhold og samspillet mellom disse i utviklingen av psykiske vansker. De vil få en dypere forståelse av hva som bidrar til utvikling av psykiske vansker, og hvordan bruke denne kunnskapen i det forebyggende arbeidet. Fokus vil være å øke studentenes kunnskap om hvordan årsaksforhold, mekanismer og utviklingsprosesser påvirker samspillet mellom individet og dets sosiale kontekst.

Studentene vil få innsikt og opplæring i nyere forskningsmetoder og utviklingspsykologiske målemetoder som er sentrale innen forebyggende arbeid. Videre vil det arbeides mot at studentene skal kunne utøve sin kunnskap i relevante praksisplasser. Her er formålet at studentene skal få kunnskap om forebyggende arbeid i praksis. De skal kunne reflektere over teoretisk og empirisk kunnskap og tilegne seg evne til å benytte slik kompetanse i praksis.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

 • Ha en kritisk og analytisk forståelse av samspillet mellom biologiske risikoforhold, individuelle risikoforhold og sosiale forhold, som igjen påvirker barn og unges psykologiske utvikling
 • Kunne reflektere over utviklingsprosesser og teoretiske perspektiver som kan bidra til god tilpasning og forebygge mot psykiske vansker
 • Kunne reflektere og tenke kritisk om målemetoder som benyttes for å avdekke skjevutvikling hos spedbarn, barn og unge
 • Ha innsikt i og oversikt over sentrale intervensjoner og kunnskap om forebyggende arbeid som fremmer god tilpasning blant barn og unge

Ferdighetsmål

Du skal:

 • Ha innsikt i og forståelse av utviklingsprosesser og mekanismer som involverer både biologiske, psykologiske, sosiale og samfunnsmessige aspekter
 • Vise kritisk analytisk evne til å vurdere og forstå komplekse utviklingspsykologiske mekanismer som kan fremme god tilpasning og forebygge psykiske vansker hos barn og unge
 • Ha innsikt i og forståelse av relevante teorier, modeller, systemer og metoder som benyttes i utviklingspsykologisk arbeid og forskning
 • Ha kunnskap og innsikt om helsefremmende tiltak for barn og unges psykiske helse, slik evidensbasert kunnskap og forebyggingsprogrammer forankres i praksis

Generell kompetanse

Du skal:

 • Få innsikt og forståelse av utviklingspsykologiske prosesser som kan bidra til god tilpasning og fremme forebygging av psykiske vansker.
 • Kunne bedømme og kritisk reflektere over utviklingspsykologiske målemetoder og nyere forskningsmetoder i forståelsen av årsaksforhold og mekanismer sentralt i utviklingen av psykiske vansker.
 • Kunne analysere og kritisk reflektere over empiriske studier, samt kunne benytte denne kunnskapen i praktisk forebyggende arbeid med barn og unge.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er obligatorisk for studenter på Masterprogrammet i psykologi, studieretning i helse-, utvikling og samfunn, fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter som velger dette emnet må ha avlagt eksamen i emnet PSY4204 – Hands-on training in emotional and cognitive development.

Undervisning

Undervisningen på kurset vil være basert på forelesninger, seminarer og prosjektarbeid. All undervisning er obligatorisk. Prosjektarbeidet skjer i grupper og utvikles i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. 

Obligatoriske aktiviteter:

 • Minimum 80% oppmøte i undervisningen
 • Prosjektarbeid
 • Presentasjon for ekstern oppdragsgiver

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av skriftlig innlevering av prosjektarbeid og et refleksjonsnotat som skal leveres til en fastsatt frist mot slutten av semesteret. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk