Kort om emnet

Emnet skal gi deg en forståelse av grunnleggende logikker og tilnærminger i kvalitativ forskning. Emnet vil legge vekt på oppgaven med å identifisere muligheter og begrunne valg ved utforming og gjennomføring av kvalitative forskningsprosjekter.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Ha oversikt over og gjøre rede for forskningsprosessen i undersøkelser basert på kvalitative intervjuer
 • Kjenne til forskjellige analytiske tilnærminger innenfor kvalitativ forskningsmetode
 • Analysere sammenhengen mellom metodiske framgangsmåter og fenomenforståelse
 • Kjenne til diskusjoner om hvordan kvalitativ og kvantitativ forskning kan kombineres
 • Kjenne til forskjellige tilnærminger til generaliseringsspørsmålet og til vurdering av kvalitet i kvalitativ forskning

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Utvikle forskningsspørsmål som egner seg for en kvalitativ tilnærming
 • Utarbeide en intervjuguide for et kvalitativt forskningsintervju
 • Gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju
 • Transkribere intervju som er tatt opp som lydfil, og legge til rette for analyse
 • Se muligheter for analyse av et kvalitativt intervjumateriale
 • Presentere resultater fra en kvalitativ undersøkelse
 • Analysereforskningsprosessens elementer i publikasjoner basert på kvalitativ forskning

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Identifisere og vurdere etiske utfordringer og muligheter ved kvalitative intervjuundersøkelser; både de som er knyttet til kontakt med informantene, og til formidling
 • Vurdere egen person i forskningssammenheng, spesielt med hensyn til kulturelle forforståelser

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, og 3.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSY2013 – Kvalitativ metode

Undervisning

Forelesning: 16 timer
Seminar fordelt på 6 grupper: 2 dobbeltimer seminar med veiledning

Obligatorisk aktivitet:

 • 1) Gjennomføre og transkribere intervju.
 • 2) Analysere eget intervju
 • 3) Analysere to artikler som er basert på en kvalitativ tilnærming

Obligatorisk aktivitet gjennomføres individuelt. Detaljerte retningslinjer gis på kurset.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Gruppepresentasjon og grupperapport. Detaljerte retningslinjer gis på kurset.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

De som planlegger utenlandsopphold 4. semester, og skal finne et kurs som kan erstatte PSYC3100, må se etter et kurs i kvalitativ metode, og der praktiske øvelser inngår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info