PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir avansert kunnskap om nøkkelbegreper, teorier og modeller innen sentrale psykoterapitradisjoner (bl.a. humanistisk/eksistensiell, psykodynamisk, kognitiv, kognitiv-atferd, emosjonsfokusert, systemisk, intersubjektiv og integrativ). Emnet fokuserer på overordnete prinsipper for forståelse av klienten (individ og system), terapeutisk relasjon og prosess, endring og virksomme faktorer innen de respektive terapitradisjoner. Prinsipielle forskjeller/likheter mellom tradisjonene søkes belyst.

Det gis en oversikt over sentrale perspektiver og funn innen psykologisk behandlingsforskning med vekt på det som tradisjonelt er benevnt som psykoterapiforskning. Debatten om evidensbasert praksis danner et bakteppe for presentasjonen av sentrale temaer som absolutt effekt, relativ effekt, metodeeffekter, terapeuteffekter, betydningen av forskerens teoretiske tilhørighet og prosess-utfallsforskning. Forelesningene vil også tematisere de vanligste, anvendte metodene i behandlingsforskningen, samt gi en innføring i sentrale vitenskapsteoretiske forankringer.

 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:

 • Kunne redegjøre for sentrale teorier, begreper og metoder innen ulike terapitradisjoner.
 • Kunne redegjøre for overordnete prinsipper i terapeutisk prosess, virksomme faktorer og endringsmekanismer innen forskjellige retninger.
 • Kunne redegjøre for prinsipielle likheter og forskjeller mellom terapitradisjoner.
 • Kunne redegjøre for sentral, forskningsbasert kunnskap om psykoterapieffekt, og for nyere sentrale funn innen prosess-utfallsforskningen.
 • Kunne redegjøre for psykologisk behandling som del av en vitenskapelig disiplin.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Drøfte betydningen av teoretisk bredde i psykologisk behandling.
 • Tenke kritisk og reflektere nyansert om «retningslinjer for behandling» og begrepet «evidensbasert praksis».
 • Reflektere nyansert om de viktigste begrepene innen ulike behandlingstradisjoner.
 • Drøfte likheter og forskjeller i forandringsprosessene slik disse forstås inne ulike behandlingstradisjoner.
 • Drøfte betydningen av sentrale forskningsfunn innen psykoterapiforskningen og redegjøre for de terapeutiske implikasjonene av disse.
 • Forholde seg kritisk og reflekterende til samtidens teorier, diskurser og praksis innen psykologisk behandling, og plassere disse i en vitenskapsteoretisk kontekst.
 • Forholde seg kritisk og reflekterende til vitenskapene generelt, og slik disse kommer til uttrykk innen psykoterapiforskning spesielt.

Generell kompetanse
Du skal:

 • Ha respekt for mangfoldet i terapeutiske tilnærminger.
 • Ha en reflektert holdning til retningslinjer for behandling og til begrepet ”evidensbasert praksis”.
 • Kunne reflektere over relevante problemstillinger innen filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori og etikk.
 • Kunne reflektere over teoretiske, forskningsmessige, etiske og kliniske problemstillinger ut fra en vitenskapsteoretisk forståelse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke.

Eksamen

4-timers eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen i Inspera

Grunnet situasjonen med coronaviruset er eksamen endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av eksamen i Inspera. 

Les mer om eksamen i Inspera.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Oppstart høsten 2021

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk