PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer

Kort om emnet

Emnet tar for seg psykologisk behandling der individet i kontekst er den primære innfallsvinkelen. Det gir en bred innføring i ulike tilnærminger når familiemedlemmer, evt. andre involverte, deltar i en behandlingsprosess. Emnet gjennomgår livssyklustenkning, familiegenogram og ulike familieterapeutiske tradisjoner, blant dem også opplæringsprogrammer for foreldre. Emnet gir også kunnskap om det å møte kulturforskjeller i norske familier, samt familier med samisk eller innvandrerbakgrunn.

Fokus er rettet mot ulike typiske situasjoner der familien involveres i en behandling, det være seg om primærklienten er et barn, en ungdom, en voksen eller om det er et par som søker hjelp.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne

 • Ha forståelse av familiestrukturer, familiens livsløp og livsløpsutfordringer, dette inkluderer også familiestrukturer i ulike kulturelle kontekster, herunder samisk kultur.
 • Ha teoretisk oversikt over sentrale familieterapeutiske/systemiske tradisjoner og det epistemologiske grunnlaget for dem.
 • Ha forståelse av viktige endringsprinsipper og metoder innenfor de ulike tradisjonene.

 • Ha oversikt over ulike gruppeterapeutiske tilbud og aktuelle tilnærmingsmåter.

Ferdighetsmål
Du skal:

 • Utvikle en trygghet i forhold til å snakke med flere personer samtidig, spesielt i situasjoner der deltakerne har divergerende synspunkter og interesser.
 • Beherske ulike metodiske grunntrinn i behandling av familier som søker hjelp i forhold til en voksen, en ungdom eller et barn, eller for andre familieproblemer, eksempelvis i foreldre-barn forhold og i parforhold.

 • Utvikle ferdigheter i det å møte familiemedlemmer med sensitivitet og respekt, og å bygge samarbeidet på familiens egne vurderinger og kompetanse.

 • Utvikle ferdigheter i å møte ulike familiestrukturer i varierte kulturelle kontekster, blant annet i en samisk kontekst.

Generell kompetanse
Du skal:

 • Ha fordypet kunnskap og forståelse av relasjonelle fenomener innenfor familier og andre systemer.

 • Ha kunnskap om aktuelle intervensjonsmåter ved samhandlingsproblemer.

 • Utvikle eget metodisk repertoar i behandling av familier og andre systemer.

 • Reflektere over eget personlig og faglig utgangspunkt i behandling av familier.

 • Kunne kommunisere åpent om kjønn, seksualitet og seksuell helse og anvende sin kunnskap om disse temaene i sin yrkesutøvelse.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 9. semester på profesjonsstudiet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 7. semester.

Undervisning

Det blir holdt 5 forelesninger som ikke er obligatoriske, men der det likevel forventes at studentene møter opp, hver på 3 timer, om psykologisk arbeid med familier hvor barn har somatisk sykdom, om familieforhold i en samisk kontekst, Parental Management Training (PMTO), Multi-Systemic Therapy (MST og Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F)

 

Ferdighetstrening: 

Et heldagsseminar er viet til temaet gruppebehandling. Et annet heldagsseminar er viet til temaet " Seksualitet som tema i parterapi ". Et heldagsseminar er viet til emosjonsfokusert parterapi. Heldagsseminarene består av både forelesninger og øvelser knyttet til tema. Videre fordeles studentene på fire seminargrupper med 28 timers undervisning i hver gruppe. Her er familieterapeutiske tilnærminger hovedtemaet. I familieterapidelen forventes hver student blant annet å tegne et familiekart og intervjue en annen student om dennes kart, samt legge frem teori, problemstillinger og/eller observasjoner av terapivideoer en til to ganger i løpet av semesteret.

 • Hver student skal ha deltatt i rollespill, både som terapeut og som pasient/klient.
 • I tillegg vil det være 15 timer gruppearbeid uten lærer tilstede hvor studentene vil arbeide med forskjellige oppgaver.

Deltakelse på heldagsseminar og seminargrupper er obligatorisk. For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15% (det vil si en seminargang). Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Arbeidskrav og deltakelse i seminar: Muntlig presentasjon i løpet av kurset

Evalueringen bygger dels på at studenten har utført de oppgaver hun/han har fått i løpet av kurset. Oppgavene kan være av følgende karakter: Tegne et familiekart av egen familie, intervjue en medstudent om dennes familiekart, gi en miniforelesning om et oppgitt emne innen familieterapi (eventuelt sammen med medstudent), gjennomføre oppgitte oppgaver i smågrupper, blant annet observasjon av terapivideoer.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten har fulgt den obligatoriske undervisning som er påkrevd og at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til (jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering.

Hjelpemidler

Nødvendige hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

I undervisningen brukes noen videoer som man kun får tilgang til ved å være enten lærer eller student på seminaret. Du må logge deg inne med UiO-brukernavn og -passord på følgende nettside for å få tilgang: Videoer til PSYC5301

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk