PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er et intensivt fordypningskurs over en uke. Kurset handler om spesifikke terapeutiske utfordringer i arbeid med sped- og småbarn og deres familier. Denne aldersgruppen representerer helt spesielle terapeutiske utfordringer som i liten grad er dekket i den øvrige undervisningen.

Gjennom disse dagene vi du få en introduksjon til fagfeltet sped- og småbarns psykiske helse, hvor utredning og terapeutisk arbeid med sped – og småbarn og deres familier er i fokus. Viktige temaer er samspill og samspillsforstyrrelser, tilknytning og tidlig intervensjon overfor sped- og småbarn i risiko for skjevutvikling.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • redegjøre for sentrale teorier og forskning om risikofaktorer for skjevutvikling i sped- og småbarnsalder
 • redegjøre for utredning, behandlingsmodeller og intervensjonsmetoder som benyttes i arbeid med sped- og småbarn og deres familier
 • drøfte særegne problemstillinger i arbeidet med de minste barna
 • sette deg inn i samspill, tilknytning og kommunikasjon med sped- og småbarn og deres familier

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • møte foreldre til de minste barna med respekt og forståelse for deres særegne sårbarhet
 • skape allianse med familien til de minste barna
 • forholde deg til og forstå spedbarnets uttrykksform
 • analysere samspill og tilknytningsmønstre som grunnlag for behandling
 • Forstå betydningen av å kunne arbeide på ulike arenaer som er viktige for sped- og småbarn, først og fremst i forhold til de nærmeste omsorgspersonene og familien for øvrig, men også i samarbeid med fagfolk på helsestasjonen, i barnevernet for de minste og i barnehagen

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • kartlegge behandlingsbehov og lage behandlingsplan
 • benytte teori og arbeidsmodeller som rettesnor for praksis
 • vise toleranse og sensitivitet for barnas nærmeste omsorgspersoner og kulturelle utrykk
 • ha forståelse for bredden i problemer og dilemmaer i profesjonelt arbeid med de minste barna og deres foreldre
 • kunne reflektere over egne personlige forutsetninger i det profesjonelle arbeidet med denne sårbare aldersgruppen og deres omsorgspersoner

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet må tas på 11. eller 12. semester.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Undervisning

Obligatorisk deltakelse (85 prosent) på 30 timer seminar.

Obligatorisk (85 prosent) oppmøte på seminarundervisningen.

Intensiv undervisning tidlig i semesteret.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på 11. og 12. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 6 semestre.

Eksamen

Refleksjonsnotat:

Det skal innleveres et refleksjonsnotat på 3 – 5 sider, halvannen linjeavstand, vanlige marger. Ta utgangspunkt i et tema fra kurset du ble spesielt interessert i. Begrunn din interesse. Reflekter omkring hvordan kunnskaper om og innsikt i temaet kan få betydning for utvikling av dine barnekliniske ferdigheter og drøft hvordan du kan gå fram for å jobbe videre med temaet. Refleksjonsnotatet innleveres til emneansvarlig. Notatet skal godkjennes.

Utfylt evalueringsskjema leveres samtidig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk