PSYC6514 – Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende opplæring i affektbevissthetsmodellen som er basert på affektintegrasjonsteori. Et hovedmål i denne tilnærmingen er at hele bredden av vårt affektive liv blir integrert i hvordan vi opplever oss selv og omverdenen. Mens ulike former for psykiske forstyrrelser preges av mangelfull affektintegrasjon, kjennetegnes vitalitet og psykisk sunnhet ved at vårt medfødte følelsesregister blir mer tilgjengelig, rikere og mer nyansert.

I undervisningen gjennomgås sentrale begreper innen affektintegrasjonsteori og korresponderende teori om endring. Teoretiske begreper og kliniske fenomener knyttes sammen gjennom eksempler fra autentiske terapeutiske dialoger og ved hjelp av ferdighetstrening i form av oppgaveløsning.

Emnets hovedmålsetning er å gi teoretisk og praktisk kunnskap om og hvordan affektbevissthetsmodellens intervensjoner kan tilpasses pasienters responser fra øyeblikk til øyeblikk i terapeutiske prosesser.

Kurset er et fritt fordypningsemne.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

 • Forståelse av grunnleggende virkningsprinsipper i affektintegrasjonsarbeid, og hvordan terapeut og pasient bidrar til å skape endring.
 • Forståelse av affektbevissthetsmodellens intervensjonshierarki.
 • Identifisere ulike nivåer av affektrepresentasjon, aktuelle affektkategorier og relasjonstema.
 • Forstå og artikulere rasjonale for ulike terapeutiske intervensjoner tilpasset pasientens nivå av affektintegrasjon .
 • Integrere teori om endring med observerbare endringsprosesser i terapeutiske dialoger.

 Ferdighetsmål

 • Identifisere og klassifisere fokusnivåer ved å følge pasienters oppmerksomhet og hvordan erfaringer representeres.
 • Lese og klassifisere nonverbal kommunikasjon knyttet til ulike affekter, nivå av affektintegrasjon og typer relasjonstema.
 • Identifisere endringsprosesser innen enkelt-timer og over et helt terapiforløp.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Reflektere over terapeutiske utfordringer og valg i en terapiprosess.
 • Å fremme terapeutisk allianse i ulike faser av terapiforløp
 • Oppøve en fordypende refleksjon rundt virksomme faktorer i psykoterapi.

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet må tas på 11. eller 12. semester. Studenter som tar praktikum (PSYC6310/PSYC6300) kan delta på emnet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Undervisning

 • Intensiv undervisning som går over en uke.
 • Obligatorisk oppgaveløsning.
 • Obligatorisk oppmøte (85%) på seminarundervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på 11. og 12. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Oppgaveløsning i form av:

 1. Bedømming av terapeut og pasient aktivitet i utvalgte sekvenser fra terapeutiske dialoger. Det anvendes en digital læringsplattform for interaktiv læring. Studentene får forløpende tilbakemeldinger på egne vurderinger.
 2. Refleksjonsnotat med vurdering av endringsprosesser i et terapiforløp.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk