STV2410 – Organisering og reform av offentlig virksomhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en bred og videregående innføring i ulike tilnærmingsmåter, teorier, perspektiver og modeller i organisasjonsteorien. Det gis særlig innblikk i organisasjonsteoriens relevans for studier av offentlige organisasjoner og reformer i offentlig sektor.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal

 • tilegne deg innsikt i ulike teoretiske modeller hentet fra organisasjonsteorien
 • ha kunnskap om kjennetegn ved formell struktur og forstå hvordan den påvirker konkrete handlinger i offentlige organisasjoner, betydningen av organisering som instrument og konsekvensene av ulike organisasjonsløsninger i offentlig sektor
 • ha kunnskap om kjennetegn ved organisasjonskultur og forstå betydningen av organisasjoners tradisjoner og uformelle normer og verdier
 • lære hva organisasjonsmyter er og forstå betydningen av myter og symboler
 • ha kunnskap om «garbage can» teorien og forstå betydningen av at organisasjoner er løst koblet
 • ha innsikt i offentlig reform og endringsprosesser, samt styring i offentlige organisasjoner i lys av teoretiske perspektiver
 • ha innsikt i mål og verdier i offentlige organisasjoner, hvordan de defineres, utvikles og balanseres
 • tilegne deg innsikt i de organisasjonsteoretiske modellenes empiriske anvendelse på offentlige organisasjoner og sentrale forskningsfunn fra empiriske undersøkelser

Ferdigheter

Du skal

 • oppøve evne til å diskutere, bruke og kombinere ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
 • utvide din analytiske verktøykasse, og slik bidra til å løse yrkesmessige utfordringer du i fremtiden kan stå overfor innen offentlig politikk og administrasjon, reformprosesser og omstillingsarbeid
 • kunne disponere akademiske tekster med selvvalgt eller oppgitt problemstilling
 • kunne forankre en problemstilling i faglitteraturen på området, og vurdere hvordan valg av problemstilling styrer valg av undersøkelsesopplegg, data/kildebehov og fremgangsmåte
 • kunne formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig, og gi konstruktiv kritikk på andre studenters utkast til oppgaver.

Generell kompetanse

Du skal

 • øke din generelle analytiske kompetanse
 • øke din evne til å forholde deg systematisk til komplekse saksforhold
 • øke evnen til kritisk refleksjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon er en fordel.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte første seminar
 • Skrive og presentere seminaroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Seminaroppgaven skal

 • ha et omfang på mellom 1800 og 2000 ord.
 • ha 12 punkts skrift, skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5.
 • være forankret i sentrale deler av pensumlitteraturen i det aktuelle emnet, og oppgavene kan besvares på grunnlag av denne litteraturen, forelesningsrekken og materiale som er utdelt i forbindelse med seminarene.
 • vise at studenten behersker læringsmålene for seminaret på en tilfredsstillende måte.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og 3-dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen skal

I vurderingen teller skoleeksamen mer enn hjemmeeksamen, men ikke mer enn 60 prosent av den samlede karakteren. For å bestå emnet, må hjemme- og skoleeksamen være bestått i samme semester som undervisningen gis. Det gis én samlet bokstavkarakter.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen. Hjemmeeksamen leveres i Inspera.

Du må ha bestått de obligatoriske aktivitetene for å kunne ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

Eksempeloppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å søke om engelsk oppgavetekst: 3 uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Be om begrunnelse på utsatt eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

 Studenter som tidligere har avlagt eksamen i emnet før våren 2016 og som ønsker å forbedre sin karakter, må bestå den obligatoriske aktiviteten for å kunne fremstille seg til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Dette emnet tilbys ikke i vårsemesteret 2019

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info