Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom et seks ukers praksisopphold hos en vertsinstitusjon, gir dette emnet deg erfaring med ulike arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet. Du lærer hvordan du kan anvende dine statsvitenskapelige kunnskaper, ferdigheter og perspektiver i praksis. I tillegg skal du lære mer om vertsinstitusjonens virksomhet, og bli mer bevisst hvordan du er som arbeidstaker.

Arbeidsoppgavene bestemmes i samarbeid med hver enkelt vertsinstitusjon, og vil derfor variere. Eksempler på relevante arbeidsoppgaver kan være:

 • informasjonsinnhenting og utredning
 • analyse og presentasjon
 • rapportskriving
 • arrangere konferanser og seminarer

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du:

 • har innsikt i den praktiske relevansen av statsvitenskap generelt og din spesifikke kompetanse mer spesielt
 • kan karakterisere bransjen/virksomheten du er en del av

Ferdigheter

Du:

 • kan anvende statsvitenskapelig metode og teori i praksis
 • kan redegjøre for og analysere dine funksjoner i vertsinstitusjonen
 • kan vurdere eget arbeid, egen innsats og rolle på en arbeidsplass
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et selvstendig arbeid i samarbeid med vertsinstitusjonen
 • har utviklet evnen til å samarbeide og kommunisere med medarbeidere, overordnede og samarbeidspartnere i vertsinstitusjonen
 • kan gi en muntlig presentasjon av eget arbeid til en arbeidsgiver på en oversiktlig og informativ måte

Generell kompetanse

Du:

 • kan reflektere over hva du har tilført vertsinstitusjonen i kraft av din kompetanse og redegjøre for hvordan oppholdet har endret eller utbygget denne kompetansen
 • kan kritisk reflektere over statsvitenskapelige perspektiver og teorier i møtet med praktiske utfordringer
 • er bedre rustet til å møte praktiske problemstillinger i arbeidslivet
 • har utviklet gode holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet

Opptak og adgangsregulering

 • Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap.
 • STV4020A – Forskningsmetode og statistikk må være fullført med karakteren C eller bedre.
 • Søker kan ikke være ansatt hos vertsinstitusjonen fra før.

Vertsinstitusjoner

Oversikt over vertsinstitusjonene våren 2022

 • Vertsinstitusjoner, arbeidsoppgaver og antall praksisplasser vil kunne variere fra semester til semester. 
 • Utvalgskriteriene til vertsinstitusjonene varier ut ifra deres behov.
 • Det kan bli aktuelt å stille til intervju enten ved oppmøte hos vertsinstitusjonen eller over telefon. Vertsinstitusjonen tar da kontakt med studenten. 

Delta på Karrieresenterets søknadskurs

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken?

Karrieresenteret arrangerer et skreddersydd søknadskurs for de som vurderer å søke om praksisplass. Kurset er ikke en obligatorisk del av emnet, men Institutt for statsvitenskap anbefaler at alle som ønsker å søke om praksisplass deltar.

Påmelding og informasjon om søknadskurset 

Søknadsprosess

Hvordan søker du?

 • Søknadsfrist 8. desember. 

 • Du kan skrive søknad til maks fire vertsinstitusjoner.
 • Søknadsbrevet(/ene) skal være på maks én A4-side.
 • Skriv hvorfor du ønsker praksisplass hos nettopp denne institusjonen og hvilke kvalifikasjoner du har som gjør deg særlig egnet. Dersom vertsinstitusjonen har antydet flere tema, skriv gjerne hva du er mest interessert i.
 • CV kommer i tillegg til søknadsbrevet. Last opp søknad og CV i et samlet dokument. Dette så vertsinstitusjonene får oversendt ett dokument fra hver søker.
 • Vertsinstitusjonen kan be om at du legger ved karakterutskrift og annen dokuementasjon. Dette vil fremgå av oversikten over vertsinstitusjoner.
 • Viktig: søknadsbrev, CV og eventuell annen dokumetntasjon (f.eks. karakterutskrift) skal lastes opp som ett samlet dokument. Mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette finner du i nettskjemaet.

Hvordan får du svar på søknaden våren 2022?

 • Vertsinstitusjonene vurderer søknadene og lager en rangering. Dersom vertsinstitusjonen ønsker et intervju med studenten, tar de direkte kontakt.
 • Innen mandag 17. januar: Vertsinstitusjonene sender rangert liste til Institutt for statsvitenskap.
 • Tidlig i uke 3: Institutt for statsvitenskap sender ut tilbud om plass til din studentepost.
  • Dersom du har søkt hos flere vertsinstitusjoner kan det hende du får tilbud om plass flere steder.
 • Innen mandag 24. januar klokken 12: Du må akseptere eller avslå tilbudet/ene ved å svare på e-posten fra instituttet.
 • Dersom noen takker nei eller ikke svarer innen fristen vil tilbudet gå til den neste på rangeringslisten. Nye tilbud sendes ut etter tidlig uke 4, og du må takke ja innen fredag 28. januar klokken 12.
 • Dersom det fortsatt er ledig plasser sender vi ut nye tilbud 28.januar. 

Søk om praksisplass innen 8. desember

Husk å melde deg opp til andre emner i bolk to slik at du har et alternativ dersom du ikke får praksisplass. Husk å melde deg av andre emner du har meldt deg opp til i bolk to dersom du aksepterer et tilbud om praksisplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Praksisopphold hos vertsinstitusjon og seminarer.

Praksis

Praksisen finner sted i andre bolk i vårsemesteret. Du jobber fulltid i seks uker hos en vertsinstitusjon og jobber med et prosjekt som du og vertsinstitusjonen kommer frem til sammen.

Undervisning

Det er tre obligatoriske seminarer i tillegg til praksisopphold.

 • Første seminar er på første dag av praksisoppholdet. Formålet er å bli bevisst på egen kunnskap, kompetanse og rolle som arbeidstaker, samt å jobbe med presentasjonsteknikk..
 • Det andre seminaret finner sted ca. to uker ut i praksisperioden. I forkant av dette skal du sende inn en kort prosjektbeskrivelse du har utarbeidet sammen med vertsinstitusjonen. Formålet er å få innblikk i planlagte oppgaver, og diskutere hvordan din statsvitenskapelige kompetanse anvendes i praksisoppholdet.
 • Tredje seminar finner sted i slutten i praksisoppholdet. Der vil vi diskutere erfaringer fra praksisoppholdet, både hva du lærte av prosjektet som ble gjennomført, og hvordan du fikk brukt egen kunnskap og kompetanse.

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på alle tre seminarer
 • Levere en kort prosjektbeskrivelse til andre seminar
 • Levere en oppsummerende rapport

Fravær fra praksis og obligatorisk aktivitet

 • Fravær fra obligatorisk aktivitet må meldes til instituttet og dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon.
 • Én egenmelding på ikke mer enn to dager godtas i løpet av praksisperioden. 
 • Du må informere vertsinstitusjonen og instituttet om fraværet.
 • Du kan oppnå ikke bestått på emnet ved for høyt, også dokumentert, fravær. Dette fordi du kan risikere å ikke oppnå emnets læringsutbytte.

Meld ifra om fravær til instituttet. Legg ved gyldig dokumentasjon.

Forsikring

Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Praksis, rapport og individuell muntlig prøve. Emnet har samlet vurdering.

Rapport

Underveis i praksisperioden jobber du med en oppsummerende rapport som skal leveres til arbeidsgiver og instituttet siste arbeidsdag i praksisperioden. Rapporten skal være på 2000-4000 ord og omhandle prosjektet du har gjennomført samt refleksjoner rundt egen læring.

Muntlig prøve

Det vil være et oppsummeringsmøte mellom studenten, emneansvarlig og representanter fra vertsinstitusjonen og Institutt for statsvitenskap, hvor studenten presenterer rapporten og man diskuterer erfaringene fra praksisoppholdet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Klage

Eksamensresultatet kan ikke påklages. 

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk