STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over den politiske utviklingen i utvalgte vesteuropeiske og sentraleuropeiske land, med hovedvekt på politiske institusjoner, partier, eliter og partisystemer. I en enkeltforelesning belyses dessuten et aktuelt komparativt tema fra europeisk politikk.

Emnet gir kunnskap om partifamiliers rolle og betydning i de aktuelle landene, vekslinger i regjeringsmakt og konsekvenser av ulike institusjonelle ordninger (som valgsystemer og nasjonalforsamlingers struktur). Siktemålet er å sammenligne og forklare politiske forhold i lys av sentrale statsvitenskapelige modeller og typologier.

De europeiske landene som inngår i emnet er:

 • Storbritannia
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Spania
 • Polen
 • Tsjekkia
 • Slovakia
 • Ungarn

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • Tilegne deg kunnskap om den politiske utviklingen i ulike europeiske land de siste 25-40 årene.
 • Lære om (endringer i) politiske institusjoner, partier og partisystemer i ulike europeiske land.
 • Få innsikt i demokratisering (og demokratiske tilbakeslag) i de postkommunistiske landene (Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn).

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne sammenligne politiske institusjoner, partisystemer og partier i samme partifamilie på tvers av land
 • Kunne analysere sammenhengene mellom ulike institusjonelle ordninger som valgsystemer, partisystemer og regjeringer
 • Kunne vurdere trekk ved de politiske systemene i ulike europeiske land opp mot sentrale statsvitenskapelige modeller og typologier.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Oppøve din generelle analytiske kompetanse.
 • Utvikle evnen til å arbeide selvstendig med empirisk og teoretisk materiale.
 • Øve deg i å presentere fagstoff muntlig gjennom kvalifiseringsoppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram (frist 1 august/5.januar).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet

 • frammøte med muntlige studentpresentasjoner i seminarene

Undervisningen går over fem uker og eksamen er i den sjette uken.

Eksamen

6-timers skoleeksamen og kvalifiseringspresentasjon.

Kvalifiseringspresentasjonen er en muntlig presentasjon om oppgitt tema som vurderes til bestått/ikke-bestått.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad må sendes senest to uker før skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2022

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk