STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kommuneinstitusjonen oppfattes som et grunnelement i et lands demokratiske organisering, og er en sentral arena for alminnelig politisk engasjement. Dette slås blant annet fast i Europarådets konvensjon om lokalt selvstyre, som Norge undertegnet i 1989.

Ulike land tillegger kommunene varierende betydning, og organiserer både kommunesektoren og relasjonen mellom kommunene og statlige myndighetsorganer på forskjellig vis. I Norge spiller kommunesektoren en svært viktig rolle i det politisk-administrative systemet, både som iverksetter av velferdspolitikk og som samfunnsutvikler. I en del andre europeiske land har kommunene ansvar for langt færre oppgaver sammenliknet med Norge og de øvrige Nordiske landene.

Emnet tar utgangspunkt i sentrale statsvitenskapelige temaer og teorier, og diskuterer hvordan disse kan benyttes i analyser av politikk og forvaltning i kommunesektoren.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • få solide kunnskaper om kommuneinstitusjonens funksjon og organisering i Norge, Norden og andre europeiske land.
 • få kunnskap om organiseringen av forholdet mellom statlige og lokale myndigheter i Norge, Norden og andre europeiske land.
 • få særlig god innsikt i teorier knyttet til flernivåstyring, kommunestørrelse, samstyring og lokalt demokrati og administrasjon.

Ferdigheter

Du lærer om:

 • kommuneinstitusjonens plass og funksjon i et lands styringssystem.
 • de oppgavemessige, organisatoriske og demokratiske utfordringer kommuneinstitusjoner står overfor.
 • teoretiske tilnærminger til forståelser av kommuneinstitusjonen.
 • dagsaktuelle problemstillinger.

Generell kompetanse

Du skal:

 • oppøve evner til analytisk arbeid og teoribasert problemløsning.
 • utvikle kompetanse til å arbeide selvstendig med et empirisk materiale.
 • styrke evnen til systematisk og kritisk tenkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram (frist 1. august / 5. januar).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Forelesninger og ett seminar.

I seminaret skal du:

 • Presentere en skisse til semesteroppgaven på 3-4 sider. Denne skal være tilgjengelig for de øvrige deltakerne i forkant av seminaret.
 • Være opponent minst én gang på andres skisser.

Eksamen

Semesteroppgave og individuell muntlig prøve.

Semesteroppgaven skal:

Semesteroppgaven teller mer enn den muntlige prøven. Det gis én samlet karakter. Du må bestå semesteroppgaven og den individuelle muntlige prøven i samme semester.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2022

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk