STV4910 – Designseminar i statsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Designseminaret er en integrert del av arbeidet med masteroppgaven. Sentrale temaer i seminaret er forskningsdesign og vitenskapelig forfatterskap.

Gjennom diskusjon av eget og andres masteroppgaveprosjekt vil du få økt bevissthet om relevante sider ved det å gjennomføre en selvstendig vitenskapelig undersøkelse: presisering av problemstilling, bruk av teori og tidligere forskning, valg av undersøkelsesopplegg og forskningsmetode samt bruk av litteratursøk, kilder og data. Etter gjennomført seminar vil du ha en skisse som danner et godt utgangspunkt for innledningskapitlet til masteroppgaven din.

Hva lærer du?

Ferdigheter

 • Du kan utvikle en problemstilling og et undersøkelsesopplegg i praksis.
 • Du forstår sammenhengen mellom formulering av problemstilling og undersøkelsesopplegg, metode og databehov.
 • Du kan utforme et undersøkelsesopplegg som er tilpasset en problemstilling og anvende en relevant metode som er tilpasset ditt databehov.
 • Du kan presentere eget arbeid muntlig i en forsamling.
 • Du kan gi konstruktive kommentarer til andres arbeid, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

 • Du kan delta aktivt i faglig fundert muntlig diskusjon.
 • Du kan reflektere over og vurdere andres problemstilling og undersøkelsesopplegg i praksis.
 • Du kan reflektere over din egen forsknings- og skriveprosess.
 • Du kan planlegge et større prosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap. Emnet går ordinært kun i høstsemesteret, men tilbys i vårsemesteret til studenter med gyldig fravær i høstsemesteret. Ta kontakt med instituttet for oppmelding.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

STV4020A - Forskningsmetode og statistikk (eller STV4020 - Forskningsmetode og statistikk (nedlagt)) må være bestått og veileder må være oppnevnt.

Ta kontakt med instituttet dersom du ikke har bestått STV4020A - Forskningsmetode og statistikk og/eller har oppnevnt veileder. 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at valgfrie substansemner tilsvarende 30 studiepoeng er gjennomført før designseminaret tas. Disse emnene forutsettes å være del av det teoretiske og/eller substansielle fundamentet for arbeidet med masteroppgaven.

Undervisning

Seminarer og forelesninger

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte på første seminar
 • Skrive og presentere en skisse til masteroppgave (ca. 3000 ord)
 • Skrive «refleksjonsnotat» i lys av kommentarer på egen skisse (ca. 600 ord)
 • Kommentere på andres skisser

Skissen skal skrives som et utkast til innledningskapitlet til masteroppgaven din der du skal redegjøre for problemstilling, forskningsdesign, metode, data/kilder og disposisjon for oppgaven. Skissen skal også inneholde et avsnitt om bakgrunnen for problemstillingen, en oversikt over tidligere forskning på feltet og hvordan din oppgave er koplet til tidligere forskning.

Ønsker du å bytte seminargruppe, skal du først prøve å bytte seminargruppe selv i Studentweb. Går ikke dette, kan du fylle ut søknadsskjema for å bytte seminargruppe.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Skrive og presentere en skisse til masteroppgave (ca. 3000 ord)

Alle deltakere må gjennomføre de obligatoriske aktivitetene for å få godkjent designseminaret.

Seminarleder tar fortløpende stilling til om skissen kan godkjennes. Deltakere kan bli bedt om å levere inn en revidert, forbedret skisse dersom den som er presentert i seminaret har vesentlige mangler. Hvis skissen ikke oppfyller elementære krav til vitenskapelig fremstilling og drøfting av relevante designspørsmål, kan emnet ikke godkjennes som bestått selv om de øvrige kravene er oppfylt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Tilbys i vårsemesteret til studenter med gyldig fravær i høstsemesteret. Ta kontakt for oppmelding.

Eksamen

Vår og høst

Tilbys i vårsemesteret til studenter med gyldig fravær i høstsemesteret. Ta kontakt for oppmelding.

Undervisningsspråk

Norsk