Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

UTV2000 handler om hvordan ulike land, institusjoner og samfunnsaktører arbeider med sentrale utviklingsspørsmål for og i det globale sør. Hvilke forklaringsmodeller, strategier og tilnærminger tar de i bruk? Hvordan arbeider de med dem i praksis?

I dette emnet utforsker vi sammenhengen mellom ulike forklaringsmodeller og handlinger for å oppnå bestemte utviklingsmål. Vi setter kritisk søkelys på utvalgte land og tema for å se hvordan utviklingspolitikk gjennomføres i praksis.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Etter fullført UTV2000 skal du:

 • Forstå sammenhengen mellom forklaringsmodeller og handlinger i sentrale utviklingsspørsmål.
 • Ha kunnskap om relevante felt og måter å arbeide med utviklingsspørsmål på.
 • Kjenne til ulike type institusjoner som arbeider med utviklingsspørsmål.

Ferdigheter
Etter fullført UTV2000 kan du:

 • Redegjøre for ulike utviklingsmodeller og ulike utviklingspolicy- og praksiser.
 • Anvende teoretisk og empirisk kunnskap til å identifisere og analysere ulike utviklingsstrategier.
 • Framstille hovedtrekk ved spesifikke utviklingsstrategier på en systematisk og presis måte.
 • Reflektere og utvise en kritisk holdning til ulike utviklingsstrategier.

Generell kompetanse
Etter fullført UTV2000 kan du:

 • Formidle hovedtrekk ved utviklingsmodeller og strategier, både muntlig og skriftlig
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon om utviklingsmodeller og strategier blant ulike type samfunnsaktører.
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter samt ta i mot og gi konstruktive tilbakemeldinger.
 • Reflektere over kildebruk og uttrykksformer.

Opptak og adgangsregulering

UTV2000 er et obligatorisk emne for alle studentene på bachelorprogrammet i utviklingsstudier og er kun åpent for studenter med studierett på dette programmet. Privatister har ingen adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å få opptak til emnet må UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier være bestått.

Overlappende emner

Dersom du har utdanning fra før, som overlapper med emnet, bør du så tidlig som mulig etter opptak til programmet, søke om fritak fra emnet. Les mer om godkjenning av ekstern utdanning.

Undervisning

Undervisningen består av en forelesningsrekke og seminarer. Det forventes at studentene forbereder seg til både forelesninger og seminarer ved å lese pensum og evt. undervisningsmaterialer lagt ut i forkant av undervisningen. På seminarene vil studentene gjøre individuelle, gruppe- og plenumsbaserte oppgaver av både skriftlig og muntlig art. Studentene vil få faglige tilbakemeldinger fra både lærere og medstudenter på seminarene.

Obligatorisk aktivitet

For å kunne gå opp til eksamen, må studentene gjennomføre obligatoriske skriftlige oppgaver i løpet av semesteret og delta aktivt i seminarundervisningen (nærmere instruksjon gis på seminarene).

Det vil ikke være mulig å følge seminarene på nytt dersom obligatorisk krav allerede er fullført. Fullført og godkjent obligatorisk krav er gyldig i 3 år.

Se fakultetets nettside om obligatoriske aktiviteter .

Les om reglene for bytte av seminargruppe på utviklingsstudier.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Eksamensform er en 8-dagers hjemmeeksamen. Eksamenstekst leveres ut kl. 10.00 på første eksamensdag.

Hjemmeeksamen skal være på maksimum 3500 ord, skrevet i 12 punkts størrelse med linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg.

Kildehenvisning

Utviklingsstudier anbefaler APA-stilen

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Emnet går siste gang høst 2022

Eksamen

Eksamen kan avlegges siste gang våren 2023

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info