TFF1001 – Kristendommens historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i historisk metode og i sentrale epoker i kristendommens historie fra middelalderen til nyere tid. Det holder sammen ulike perspektiver på kristendommen på ulike tidspunkt i historien: læreutvikling, forholdet mellom religion og politikk, og møter med andre religioner eller religionsskifter. Slik gir det et grunnlag for å forstå dagens kristendom og de samfunn den har vært med på å forme.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om hendelser, epoker og tema i kristendommens historie. Studenten skal lære å drøfte og forstå disse gjennom en kritisk og kontekstuell tilnærming. Dette innebærer å anlegge en kritisk og ikke normativ tilnærming til emnets materiale. På grunnlag av sin kunnskap og forståelse skal studenten danne seg et bilde av de store linjer i kristendommens historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Normalt er det forelesninger hver uke (en dobbelttime), samt gruppeundervisning de fleste uker.

Emnet har et digitalt klasserom i Canvas til disposisjon for lærerne og studenter med undervisningsopptak. Lydfilen av forelesninger gjøres tilgjengelig for studenter på timeplanen på semestersiden i etterkant av forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

Det er obligatorisk nærvær på gruppetimene. Dersom du ikke kan møte til en time, kan du avtale fravær med læreren. Det kan avtales fravær på 20 % av gruppetimene. Dersom du har behov for mer fravær og har en gyldig grunn, f. eks. sykdom, kan ytterligere fravær avtales. Det vil da bli stilt krav om annen obligatorisk aktivitet. Samlet sett kan fraværet ikke overstige 50 % av gruppetimene.
Studenten skal i løpet av semesteret levere inn en oppgave på 2000 – 3000 ord som skal legges frem i gruppeundervisningen. Studenten velger et av flere oppgitte tema til oppgaven. Studenten skal også gi respons på en annen students fremlegg til oppgave.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter