TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar opp aktuelle temaer knyttet til religion, spiritualitet, likestilling, politikk og samfunn og analyserer dem i et kritisk kjønnsperspektiv. Historiske forestillinger om kjønn har fortsatt makt og erfares som hindre for kjønnslikestilling. Vi undersøker aktuelle kjønnsmodeller ved å studere historiske tekster fra kristen og muslimsk tradisjon med caser fra samtiden. Kurset gir generell innføring i kjønnsteori og viser hvordan et kritisk kjønnsperspektiv kan frambringe nye tolkninger av gudsbilder, menneskesyn, seksualiteter, kosmologier, sosiale strukturer og/eller rituelle praksiser. Samspillet mellom tolket tradisjon, kritisk teori og ny tolkning står sentralt. Feministisk teologi forsøker å endre både hvordan vi tenker kjønn og gjør teologi. På kurset undersøker vi viktige strategier, argumenter og uenigheter i dette arbeidet. Kurset er tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap.

Hva lærer du?

Studiet av religion er opptatt av faktisk foreliggende tro, idealer og/eller praksis. Teologien, derimot, nøyer seg ikke bare med å studere praksis, men vil ofte reformere den, forbedre den. Teologi er med andre ord tenkning om spørsmål som er reist av religion eller som rettes mot religion. Studentene lærer å sondre mellom disse to fagtradisjonene, og opparbeider kritisk kunnskap om ett sentralt emne i skjæringsfeltet mellom dem. De tilegner seg analytiske ferdigheter til på egen hånd å kunne synliggjøre og drøfte kjønn og makt. Studentene får øvelse i å sammenligne ulike historiske og sosiale kontekster på bakgrunn av kjønnsforskningens spørsmål, ikke bare religionenes.

Kunnskap:
Innsikt i kjønnsteori gjennom å anvende teori på ulike religionsfaglige og teologiske problemstillinger, inklusive forestillinger om mennesket skapt i Guds bilde. Kunnskap om hvordan historiske forestillinger om kjønn setter betingelser for samtidens perspektiv og interesser og hvordan forskjellige retninger innenfor feministisk teologi svarer. Komparativ kunnskap om feministisk teologi i kristen, jødisk og post-kristne tradisjoner.

Ferdigheter:
Du vil opparbeide analytiske ferdigheter til å lese religiøse, teologiske og politiske tekster kjønnskritisk og til å forstå holdninger til kjønn og menneskeverd mer generelt utfra et kritisk kjønnsperspektiv. Du får akademisk skriveerfaring og lærer å se både sammenhenger og brudd mellom forståelser av kjønn og makt i en historisk periode og i samtiden.

Holdninger:
Emnet bidrar til refleksjon over den betydning religion og teologi har for samtidsdebatter om kjønn, politikk, likestilling og demokrati. Du vil utvikle kritiske holdninger til (re)presentasjon av kjønn og menneskeverd i religiøse tekster, debatter og praksis og bevisstgjøres på maktperspektivet tilknyttet dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Undervisning

Undervisningen består av kombinerte forelesninger og seminar, som regel en dobbelttime per uke. Vanligvis vil det være ti forelesninger, men det kan bli endringer enkelte semestre.

Obligatorisk aktivitet

Innlevering av et refleksjonsnotat på ca. 500-1000 ord om en pensumtekst du velger selv, samt en kort muntlig presentasjon i tilknytning til dette på seminaret. En skriftlig oppgave på ca 1500 ord over oppgitt tema som leveres midtveis i semesteret.

Eksamen

Bacheloroppgave, 6000-8000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter