NATDID4002 – Naturfagene, forskning og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg god innsikt i utfordringer innen naturfagenes didaktikk knyttet til komplekse problemstillinger. Du vil lese internasjonale vitenskapelige tekster som knytter skole, naturfagene og samfunn til naturvitenskapelig allmenndannelse.

Sentrale temaer er sosiovitenskapelige problemstillinger, utdanning for bærekraftig utvikling, argumentasjon, ulike læringsarenaer og holdninger, interesser og motivasjon for naturfagene.

20 prosent av pensum vil være valgfritt slik at du kan velge å lese forskningsartikler som er spesielt aktuelle for den masteroppgaven du skal skrive. I det obligatoriske essayet skal du gi en enkel review av aktuelle artikler i forhold til din egen masteroppgave.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • sosiovitenskapelige kontroverser hvor naturvitenskap inngår som en naturlig del
 • utdanning for bærekraftig utvikling med vekt på naturfagene i en tverrfaglig sammenheng
 • argumentasjon som en sentral del av naturvitenskapelig kunnskapsbygging
 • holdninger, interesse, motivasjon for naturfagene
 • ulike læringsarenaer for naturfagene

Ferdigheter til å

 • kritisk analysere vitenskapelige tekster om komplekse temaer
 • velge ut aktuell forskningslitteratur for egen masteroppgave
 • produsere en skriftlig review av aktuelle naturfagdidaktiske artikler
 • øve muntlig presentasjon og å lede en faglig diskusjon

Generell kompetanse til å

 • vurdere forskningstekster om komplekse temaer
 • vurdere hvilke vitenskapelig funderte tekster som er aktuelle for egen forskning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet og studenter som tar Master i fysikk, studieretning Fysikkdidaktikk.

Undervisning

Undervisningen har seminarform sentrert rundt studentenes analyser og muntlige presentasjoner av forskningsartikler. Det er studentene selv som skal lede diskusjonene rundt vitenskapelige tekster.

Undervisningen innebærer også skriveworkshops hvor studentene leser og gir kommentarer på hverandres tekster (obligatorisk essay). Seminaret baserer seg på pensumartikler med fokus på internasjonale studier.

I tillegg vil det være 20 prosent valgfritt pensum som er relevant i forhold til studentenes egne masteroppgaver.

Obligatorisk essay med fokus på review av vitenskapelige studier relevante for studentenes masteroppgave.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning (15 min.) over et oppgitt emne, hvor studentene skal trekke inn pensumartikler og evt. selvvalgte artikler. Studentene får oppgitt emnet en uke i forveien.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen: Godkjent obligatorisk essay.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk