NATDID4901V – Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er laget for lærerutdannere som ønsker å utvikle egen kompetanse innen fagområdet naturfagdidaktikk. Emnet vil gi deg god innsikt i naturfagdidaktiske temaer som er spesielt relevante for lærerutdanning og skole. Du vil få anledning til å arbeide med utforskende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter, begrepslæring og underveisvurdering. Disse temaene knyttes til naturvitenskapens egenart og dybdelæring og du vil få flere anledninger til å diskutere relevant norsk og internasjonal forskningslitteratur med andre. I løpet av studiet vil du gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt med dine egne studenter. Du vil bygge på resultatene fra dette FoU-arbeidet til å skrive en forskningsartikkel fra et didaktisk perspektiv.

Emnet er utviklet av Naturfagsenteret i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Naturfagsenteret er ansvarlig for det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om og forståelse for

 • dybdelæring i naturfagene
 • utforskende arbeidsmåter 
 • grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • begrepslæring i naturfag
 • underveisvurdering i naturfag
 • naturvitenskapens egenart
 • prinsipper og ideer om hva som karakteriserer naturvitenskapelig kunnskap og kunnskapsproduksjon

Ferdigheter til å

 • anvende teori og forskning til å strukturere og formulere faglige resonnementer og forholde deg kritisk til forskning på fagområdet
 • planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt
 • skrive en vitenskapelig fagdidaktisk artikkel til et tidsskrift med refereeordning

Generell kompetanse til å

 • diskutere og revidere de ulike fasene i en forskningsstudie
 • diskutere og revidere de ulike delene av en forskningsartikkel

Opptak og adgangsregulering

Den primære målgruppen for emnet er ansatte i lærerutdanninger.
Vi henvender oss til dem som mangler formell kompetanse i naturfagdidaktikk, eller som trenger å videreutvikle dette kompetanseområdet. Det anbefales at minst to personer fra samme lærerutdanningsinstitusjon deltar på emnet.

Søkere må dokumentere følgende:

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. ansatte i undervisningsstilling knyttet til naturfagene i lærerutdanning og som mangler formell kompetanse i naturfagenes didaktikk
 2. andre ansatte i undervisningsstilling knyttet til naturfagene i lærerutdanning
 3. ansatte i undervisningsstilling knyttet til naturfagene i førskolelærerutdanning
 4. andre ansatte med undervisningsoppgaver knyttet til naturfagene i lærerutdanning

Emnet har kapasitet til 50 studenter. Hvis det er færre enn 10 søkere, vil det bli vurdert om emnet skal avlyses.

Hvordan søke på emnet?

Søknadsfrist er 2. mai 2017. Du søker elektronisk via SøknadsWeb.

Undervisning

I dette emnet vil du delta i en serie seminarer der du arbeider i større og mindre grupper. Du vil få mange anledninger til å utveksle erfaringer og å diskutere de aktuelle temaene underveis i studiet. Du vil også delta i skriveverksteder, hvor vi vil gi respons til hverandre. Som student på dette emnet vil du få god trening i å lese andres forskningsbidrag, tekstutkast og gi tilbakemeldinger til kollegaer. Emnet gir deg derfor god trening i review-prosesser. 

Organisering av undervisningen:

Undervisningen er samlingsbasert og det vil tilbys 2 samlinger à to dager pr. semester. Oppstart kl.10 på dag 1 og slutt kl. 16 på dag 2. Disse samlingene foregår på konferansehotell i Osloområdet. Du vil få oppgaver å arbeide med mellom samlingene og vil vi anvende en digital læringsplattform som felles læringsarena for emnet. 

Undervisningen består av 4 temamoduler:

 1. Teori og praksis: hva er god naturfagundervisning?
 2. Datainnsamling – videostudie
 3. Dataanalyse – videoanalyse
 4. Skrive artikkel

Obligatoriske forhold i undervisningen:

 • Refleksjonsnotat basert på gjennomført undervisning med bruk av Forskerføtteropplegg med egne studenter.
 • Metodenotat med beskrivelse av metode for datainnsamling og dataanalyse.
 • Muntlig presentasjon av FOU-arbeidet og muntlig feedback på andres presentasjoner.
 • Deltagelse i undervisningen (80% tilstedeværelse)
   

Adgang til undervisning

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamensoppgaven innebærer at du skriver et manus til en vitenskapelig artikkel basert på det gjennomførte forsknings- og utviklingsarbeidet. 

Artikkelen skal rettes inn mot, og følge malen til, tidsskriftet NorDiNa.

Eksamen må bestås for å bestå emnet.

Det er to sensorer på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Videreføring av emnet etter vår 2019 besluttes på bakgrunn av evalueringen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Oppstart av undervisning høstsemesteret 2017. Emnet går over 2 år.

Utgifter til reiser og opphold i forbindelse med samlinger må dekkes av student.

 

 

Eksamen

Annenhver vår fra 2019

Emnet tilbys som prøveordning fra høsten 2017. Oppstart av nye kull etter dette avklares etter første evaluering.

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan forekomme på engelsk