PROF1005 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal supplere innføringsemner i pedagogikk fra andre læresteder enn UiO når disse emnene ikke gir tilstrekkelig uttelling i studiepoeng og praksisdager til å tilsvare emnet PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning.

Emnet gir deg en introduksjon til hva det vil si å være en profesjonell lærer. Gjennom forskjellige læringsaktiviteter i praksis, får du innblikk i hvordan lærere tilrettelegger for læring og hvilke faktorer som påvirker elevers motivasjon og mestring i fag. Ulike metodiske verktøy gir deg strategier for å tilegne deg kunnskap om læring og undervisning. I kombinasjon med godkjent innpass av innføringsemne i profesjonsfaget vil dette gi deg grunnlag for å kunne utvikle en profesjonell læreridentitet. PROF1005 integrerer fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Hva lærer du?

Emnet er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige integrerte Lektorprogrammet ved UiO. Emnet integrerer fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

 • Kunnskaper om og forståelse for læreres tilrettelegging for læring i fag og betydningen av et godt læringsmiljø.
 • Ferdigheter til å:
  • lede læringsarbeid for en gruppe elever
  • reflektere over egen og andres undervisning
  • gjennomføre systematisk observasjon av ulike læringssituasjoner
 • Generell kompetanse til å utvikle din læreridentitet og kunne opptre profesjonelt i møte med elever og lærere i tråd med lærerprofesjonens etiske plattform.

Opptak og adgangsregulering

PROF1005 er et suppleringsemne ved innpass av innføringsemner i profesjonsfaget som erstatning for PROF1015. Emnet er kun tilgjengelig for lektorstudenter som har bestått og søker innpass for innføringsemner i profesjonsfaget på 5-10 studiepoeng, og som mangler inntil 5 praksisdager for å oppnå 15 praksisdager før de fortsetter med profesjonsfaget i 6. semester. Det kreves totalt 100 dager praksis i Lektorprogrammet (UVM5-LEP).

Du må være student i Lektorprogrammet ved UiO for å kunne ta emnet: UVM5-LEP

Kapasitet på emnet

Alle kvalifiserte lektorstudenter kan ta emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Du må ha minst 30 studiepoeng i 80- og/eller 60-gruppen i Lektorprogrammet ved UiO

 • Du må ha mellom 5 og 10 studiepoeng i profesjonsfaget 

 • Du må ha gjennomført minst 10 dager praksis

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk

 • Grunnleggende IKT-kompetanse

 • Det stilles store krav til samarbeidsevner. Studentene skal delta i forpliktende samarbeid med veiledere i skolen og medstudenter

Overlappende emner

 • 5 studiepoeng overlapp med UVEXPAED03 (varianten med 5 dager praksis). Nedlagt emne.

 • 5 studiepoeng overlapp med PROF1015

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i emnet følger samme timeplan som PROF1015.

Praksis omfatter 5 arbeidsdager.

Pensum er på ca. 250-300 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Det er ikke obligatorisk undervisning i emnet, men det oppfordres til å følge forelesningene i PROF1015.

Det er 5 dager obligatorisk gruppepraksis i emnet. Se semestersiden for PROF1015 for nærmere beskrivelse av den obligatoriske komponenten.

Undervisningssted

Undervisningen foregår på UiO og praksisskoler i Oslo og Viken. Du må være forberedt på ca.1 times reisevei til og fra praksisskolen. Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og refunderes ikke.

Adgang til undervisning

Forelesningene er åpne. Andre undervisningsaktiviteter og praksis er kun for lektorstudenter med opptak til emnet.

 

Eksamen

Obligatorisk komponent

 • 5 dager praksis

Eksamen

Semesteroppgave.

Eksamen er en semesteroppgave med vekt på analyse av observasjoner og erfaringer fra praksis som drøftes i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori.

Det vil bli gitt veiledning på utkast til semesteroppgaven.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Den obligatoriske komponenten i emnet må være godkjent før du kan avlegge eksamen.

Sensurordning

Det er én bedømmelsessensor til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evalueringsordning knyttet til emnet

Det vil bli gjennomført regelmessige emneevalueringer av PROF1005 i tråd med bestemmelsene i kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst - etter behov

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk