PROF1005 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal supplere innføringsemner i pedagogikk fra andre læresteder enn UiO når disse emnene ikke gir tilstrekkelig uttelling i studiepoeng og praksisdager til å tilsvare emnet PROF1015 Profesjonsidentitet, læring og undervisning.

Emnet gir deg innsikt i hva det vil si å være en profesjonell lærer og gir deg anledning til å utforske hvordan lærere tilrettelegger for læring. Ulike metodiske verktøy gir deg strategier til å videreutvikle din kunnskap om læring og undervisning. I kombinasjon med godkjent innpass av innføringsemne i profesjonsfaget vil dette gi deg grunnlag for å utvikle en profesjonell læreridentitet. PROF1005 integrerer fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg kunnskaper om og forståelse for:

• læreres tilrettelegging for læring i fag og betydningen av et godt læringsmiljø

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg ferdigheter til:

• å lede læringsarbeid for en gruppe elever
• å reflektere over egen og andres undervisning
• gjennomføre systematisk observasjon av ulike læringssituasjoner

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg ferdigheter til generell kompetanse til:

• å utvikle din læreridentitet
• å kunne opptre profesjonelt i møte med elever og lærere, i tråd med lærerprofesjonens etiske plattform

Opptak og adgangsregulering

Om adgang til undervisning og eksamen i emnet er forbeholdt et visst studieprogram og dets studenter:

PROF1005 er et suppleringsemne ved innpass av innføringsemner i profesjonsfaget som erstatning for PROF1015. Emnet er kun tilgjengelig for lektorstudenter som har bestått og søker innpass for innføringsemner i profesjonsfaget på 5-10 studiepoeng, og som mangler inntil 5 praksisdager for å oppnå 15 praksisdager før de fortsetter med profesjonsfaget i 6. semester. Det kreves totalt 100 dager praksis i Lektorprogrammet (UVM5-LEP).

Du må være student i Lektorprogrammet ved UiO for å kunne ta emnet:

UVM5-LEP

UVM5-LEKT

Kapasitet på emnet

Alle kvalifiserte lektorstudenter kan ta emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

  • Du må ha minst 30 studiepoeng i 80- eller 60-gruppen i Lektorprogrammet ved UiO.

  • Du må ha hatt innføring i profesjonsfaget på mellom 5 og 10 studiepoeng

  • Du må ha gjennomført minst 10 dager praksis

Anbefalte forkunnskaper

  • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk

  • Grunnleggende IKT-kompetanse

  • Det stilles store krav til samarbeidsevner. Studentene skal delta i forpliktende samarbeid med medstudenter.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp med UVEXPAED03 (varianten med 5 dager praksis). Nedlagt emne.

  • 5 studiepoeng overlapp med PROF1015

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i emnet følger samme timeplan som PROF1015. I løpet av semesteret skal du ha 5 dager sammenhengende praksisdager i uke 41.

Pensum er på ca. 250-300 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Det er ikke obligatorisk undervisning i emnet, men det oppfordres til å følge forelesningene i PROF1015.

Det er 5 dager obligatorisk praksis i uke 41.

Undervisningssted

Undervisningen foregår på UiO og praksisskoler i Oslo og Viken. Du må være forberedt på ca.1 times reisevei til og fra praksisskolen.

Adgang til undervisning

Forelesningene er åpne. Andre undervisningsaktiviteter og praksis er kun for lektorstudenter med opptak til emnet.

Eventuelle utgifter i forbindelse med undervisning

Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og refunderes ikke.

Eksamen

Obligatorisk komponent

  • 5 dager praksis

Eksamen

Semesteroppgave.

Eksamen er en semesteroppgave med vekt på analyse av observasjoner og erfaringer fra praksis som drøftes i lys av fagdidaktisk og pedagogisk teori.

Det vil bli gitt veiledning på utkast til semesteroppgaven.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Den obligatoriske komponenten i emnet må være godkjent før du kan avlegge eksamen.

Sensurordning

Det er én bedømmelsessensor til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evalueringsordning knyttet til emnet

Det vil bli gjennomført regelmessige emneevalueringer av PROF1005 i tråd med bestemmelsene i kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst - etter behov

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk