PROF1010 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet skal supplere innføringsemner i profesjonsfaget fra andre læresteder enn UiO når disse emnene ikke gir tilstrekkelig uttelling i studiepoeng og praksisdager til å tilsvare emnet PROF1015 Profesjonsidentitet, læring og undervisning.

Emnet gir deg en introduksjon til hva det vil si å være en profesjonell lærer. Gjennom forskjellige læringsaktiviteter på campus og i praksis, får du innblikk i hvordan lærere tilrettelegger for læring og  hvilke faktorer som påvirker elevers motivasjon og mestring i fag. Ulike metodiske verktøy gir deg strategier for å tilegne deg kunnskap om læring og undervisning. I kombinasjon med godkjent innpass av innføringsemne i profesjonsfaget vil dette gi deg grunnlag for å kunne utvikle en profesjonell læreridentitet.

Hva lærer du?

PROF1010 integrerer fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Emnet er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige integrerte Lektorprogrammet ved UiO. Emnet integrerer fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg: 

 • Kunnskaper om og forståelse for
  • motivasjon og læring
  • læreres tilrettelegging for læring i fag og betydningen av et godt læringsmiljø
 • Ferdigheter til å
  • lede læringsarbeid for en gruppe elever
  • reflektere over egen og andres undervisning
  • gjennomføre systematisk observasjon av ulike læringssituasjoner
 • Generell kompetanse til å utvikle din læreridentitet og kunne opptre profesjonelt i møte med elever og lærere i tråd med lærerprofesjonens etiske plattform

Opptak og adgangsregulering

Om adgang til undervisning og eksamen i emnet er forbeholdt et visst studieprogram og dets studenter

PROF1010 er et suppleringsemne ved innpass av innføringsemner i profesjonsfaget som erstatning for PROF1015. Emnet er kun tilgjengelig for lektorstudenter som har bestått og fått innpass for innføringsemner i pedagogikk på 5-10 studiepoeng, og som mangler mellom 6 og 10 praksisdager for å oppnå 15 praksisdager før de fortsetter på profesjonsfaget i 6. semester. Det kreves totalt 100 dager praksis i Lektorprogrammet (UVM5-LEP).

Du må være student i Lektorprogrammet ved UiO for å kunne ta emnet: UVM5-LEP
 

Kapasitet på emnet

Alle kvalifiserte lektorstudenter kan ta emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Du må ha minst 30 studiepoeng i 80- og/ eller 60-gruppen i Lektorprogrammet ved UiO.

 • Du må ha mellom 5 og 10 studiepoeng i profesjonsfaget

 • Du må ha gjennomført minst 5 dager praksis

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk

 • Grunnleggende IKT-kompetanse

 • Det stilles store krav til samarbeidsevner. Studentene skal delta i forpliktende samarbeid med veiledere i skolen og medstudenter.

Overlappende emner

 • 5 studiepoeng overlapp med UVEXPAED03 (varianten med 5 dager praksis). Nedlagt emne.

 • 5 studiepoeng overlapp med PROF1015

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i emnet følger samme timeplan som PROF1015.

Praksis omfatter 10 arbeidsdager: 1 økt mikroundervisning og 9 dager gruppepraksis.

Pensum er på ca. 250-300 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Det er ikke obligatorisk undervisning i emnet, men det oppfordres til å følge forelesningene i PROF1015.

Det er et obligatorisk mikroundervisningskurs og 9 dager obligatorisk praksis i emnet. Se semestersiden for PROF1015 for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene.

Undervisningssted

Undervisningen foregår på UiO og praksisskoler i Oslo og Viken. Du må være forberedt på ca. 1 times reisevei til og fra praksisskolen. Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og refunderes ikke.

Adgang til undervisning

Forelesningene er åpne. Andre undervisningsaktiviteter og praksis er kun for lektorstudenter med opptak til emnet.

 

 

Eksamen

Obligatoriske komponenter

 • Mikroundervisningskurs
 • 9 dager praksis

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgaven legger vekt på analyse av observasjoner og erfaringer fra praksis som drøftes i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori.

Det vil bli gitt veiledning på utkast til semesteroppgaven.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent før du kan avlegge eksamen.

Sensurordning

Det er én bedømmelsessensor til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det vil bli gjennomført regelmessige emneevalueringer av PROF1010 i tråd med bestemmelsene i kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet ved UiO. Innhenting av studentenes synspunkter vil systematisk inngå i evalueringene.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning

Hver høst - etter behov

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk