RELDID4001 – Religions- og etikkdidaktikk: fag, lærer og elev i et pluralistisk samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg viktige og grunnleggende perspektiver på religionsdidaktikk og etikkdidaktikk. Du møter tenkningen til sentrale forskere på feltet både nasjonalt og internasjonalt.

Perspektivene gir deg redskaper for å forstå religions- og etikkdidaktikk fra ulike synsvinkler og dermed et mer selvstendig forhold til undervisning i religions- og etikkfagene i skolen.

Emnet gir deg også et innsyn i forskningslitteratur på feltet og dermed et viktig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

  • religionsdidaktikk som nasjonalt og internasjonalt fagfelt og forskningsfelt
  • etikkdidaktikk som nasjonalt og internasjonalt fagfelt og forskningsfelt
  • fag- og forskningslitteratur av relevans for filosofi- og livssynsundervisning

Ferdigheter til å

  • reflektere over sentrale perspektiver fra nasjonal og internasjonal faglitteratur i lys av undervisningspraksis
  • analysere og forholde deg kritisk til informasjonskilder og teorier på det religions- og etikkdidaktiske feltet
  • anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder fra det religions- og etikkdidaktiske feltet til å formulere og drøfte faglige problemstillinger

Generell kompetanse til å

  • reflektere kritisk, analytisk og forskningsbasert over religions- og etikkdidaktiske, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
  • formidle og kommunisere religions- og etikkdidaktiske problemstillinger på et faglig avansert nivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Det gis 28 timer seminarundervisning fordelt ut over semesteret.

Det legges vekt på studentaktive læringsformer, slik som diskusjon av faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum i lys av praksiscase, presentasjon av faglige temaer og øvingsoppgave med veiledning.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Studentframlegg knyttet til studielitteraturen på emnet. Nærmere presisering av innhold og krav gis på semestersiden for emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

3 dagers hjemmeeksamen

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Obligatorisk framlegg gjennomført

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk