UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, se våre gjeldende emner for master i utdanningsledelse her.

 

Emnet omhandler profesjonalitet og kvalitet i ledelse av utdanning. I emnet aktualiseres utfordringer knyttet til profesjonsutvikling, organisasjonslæring og demokratiske prinsipper for ledelse. Problemstillinger undersøkes med utgangspunkt i teori om profesjonalitet, ledelse og læring. Emnet behandler kunnskaps- og organisasjonsutvikling i lys av organisasjonsteori. I tillegg tematiseres tidstypiske problemer knyttet til globalisering, rettsliggjøring og medborgerskap. I emnet drøftes utdanningspolitiske mål og forventninger med utgangspunkt i forskningslitteratur og praktiske eksempler.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper

Du

 • kan belyse ledelse og profesjonalitet i utdanning med utgangspunkt i relevant teori
 • har innsikt i begreper og teoretiske perspektiver på ledelse, kvalitet og organisasjonsutvikling
 • har innsikt i tidstypiske ledelsesutfordringer i utdanningsvirksomhet relatert til globalisering, medborgerskap og demokrati

Ferdigheter

Du

 • kan lese, forstå og analysere dokumenter, faglitteratur og andre tekster
 • kan formulere relevante problemstillinger og anvende teori og forskning i analyse av praksis og erfaring fra egen arbeidshverdag
 • kan anvende ulike perspektiver i fortolkning av utdanningspolitiske målsettinger og kunnskapskrav
 • kan formulere seg muntlig og skriftlig innenfor en akademisk sjanger

Generell kompetanse

Du:

 • kan utøve skjønnsmessige overveielser og bruke kunnskap på en kritisk og selvstendig måte
 • kan delta i dialoger om profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati med aktører i utdannings- og samfunnsliv
 • kan lede faglig endrings- og utviklingsarbeid
 • kan vurdere organisasjoners kompetansebehov og tilrettelegge for profesjonalisering, organisasjonslæring og demokratiforståelse

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i utdanningsledelse kan ta emnet. Det er ikke mulig å ta emnet som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i dette emnet må kandidaten ha bestått eksamen i UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning  eller UTLED4111B – Rektorutdanningen 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Vi samles to til tre dager hver måned.

Undervisningen er organisert i seminarer og arbeid i mindre grupper. Emnet forutsetter at du deltar på fellessamlinger, i basisgrupper og gjennomfører det nettbaserte arbeidet. Det tilbys nettbasert veiledning.

Studielitteraturen (pensum) utgjør ca. 2100 sider. Oppdatert liste over studielitteratur legges ut på semestersidene. 

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% frammøte på samlinger
 • to individuelle innleveringer
 • tre gruppeinnleveringer

Eksamen

Mappevurdering som består av

 • tre av de obligatoriske innleveringene (minst ett i gruppe og minst ett individuelt)
 • individuelt refleksjonsnotat

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er erstattet av UTLED4221, UTLED4222 og UTLED4223/UTLED4225

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.