Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en første innføring i pedagogikk som fagfelt. Det tar for seg ulike måter å forstå læring på, samt hvordan læring kan tilrettelegges i undervisning og opplæring.

 • Du får en innføring i pedagogiske prosesser hos individer, gjennom læring, motivasjon og utvikling.
 • Du får også opplæring i sosialt samspill i institusjoner som skole, barnehage og arbeidsliv.
 • Sosialisering som individets framvekst i samfunnet og sosialiseringens betydning for læring og undervisning blir også tatt opp i undervisningen.

De sentrale begrepene i emnet er læring, undervisning og sosialisering. De belyses gjennom ulike teoretiske, normative og empiriske perspektiver.

Emnet gir en første oversikt over viktige delområder og forskningstradisjoner i pedagogikkfaget.

Hva lærer du?

Kunnskaper og forståelse

Du skal kunne:

 • redegjøre for ulike teoretiske perspektiver på læring og undervisning
 • redegjøre for sammenhenger mellom læring, undervisning og sosialisering
 • forklare hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samspill med andre og i institusjoner som barnehage og skole
 • analysere hvordan kulturelle ressurser og redskaper brukes pedagogisk i oppvekst og arbeidsliv

Ferdigheter og dyktighet

Du skal vise at du kan:

 • lese og orientere deg i viktige fagtekster og forskningsbasert kunnskap
 • bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse enklere pedagogiske problemstillinger
 • kommunisere muntlig og skriftlig i faglige sammenhenger og samarbeide med andre om faglige tema

Generell kompetanse og danning

Du vil kunne utvikle: 

 • grunnleggende kjennskap til individrettede områder av pedagogikkfaget
 • evnen til å skjelne mellom empiriske og normative sider ved pedagogisk virksomhet
 • utvidet forståelse for det pedagogiske feltet, både forskningsmessig og politisk

Beskrivelsen av forventet læringsutbytte er delt i tre deler. I obligatoriske oppgaver og eksamen blir du vurdert ut i fra din samlede kompetanse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For høsten 2021 vil vi gjennomføre opptak til emnet.

Studenter kan søke på emnet og vil få svar på om det er plass etter at vi har tatt opptaket 13 august.

Overlappende emner

Når det er overlapp mellom emner betyr det at du ikke får nye studiepoeng hvis du allerede har tatt det emnet som overlapper med den nye emnet. Dette er fordi det faglige innholdet i emnene er for likt til at du kan få ny uttelling i form av studiepoeng.

Undervisning

 

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Forelesningene gir deg orientering og oversikt. I seminarundervisningen samarbeider du med andre om faglige tema, og du får individuell veiledning på skriftlige oppgaver. 

Pensum på emnet er på ca. 1500 sider ligger i Leganto.

Obligatoriske aktiviteter:

Du må gjennomføre obligatoriske aktiviteter i dette emnet. Det kan være ulike former for skriftlige oppgaver (individuelt eller i gruppe), eller ulike former for muntlig framføring/seminarinnlegg (individuelt eller i gruppe). Alle obligatoriske komponenter må være fullført og levert før du kan ta eksamen.

Fra og med høsten 2020 er alle obligatoriske aktiviteter knyttet til emnet gyldige kun for det inneværende semesteret. Skal du ta eksamen i emnet PED1001 pånytt etter høst 2020, så må også de obligatoriske aktivitetene gjennomføres og bestås for det aktuelle semesteret for å kunne ta eksamen. Du må da søke om undervisningsopptak til emnet.

For studenter som har bestått obligatoriske aktiviteter knyttet til PED1001 fra høst 2017 til og med høst 2019 vil det ikke være nødvendig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter pånytt.

Nærmere detaljer om obligatoriske oppgaver og frist for innlevering vil foreligge ved studiestart hvert semester.

Seminarvariant

Det er frivillig å følge seminar, men det kreves aktiv deltakelse av studenter som velger å følge seminarundervisningen. Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter kan knyttes til seminaret.

Adgang til undervisning

Undervisning i form av forelesninger er åpne for alle. Høsten 2021 vil alle fellesforelesninger holdes digitalt via zoom. 

Eksamen

Emnet har to eksamensdeler Disse gjenspeiler den faglige bredden i emnet. 

 • Eksamen del I: Skoleeksamen (4 timer). Drøfting av tekst/langsvarsoppgave. 
 • Eksamen del II: Skoleeksamen (4 timer). Kortsvarsoppgaver. 

Eksamen del I og del II skal vurderes av en kommisjon med to sensorer. I vurderingen teller del I 2/3 og del II teller 1/3. 

Både  del I og del II av eksamen må være bestått for å få bestått på emnet.

Du må ha fullført og levert alle obligatoriske aktiviteter før du kan ta eksamen. 

Om eksamen for høsten 2021:

på grunn av Covid19 og forutsigbar og tidlig planlegging vil eksamen i emnet høst 2021 være digital hjemmeeksamen. 

Hjemmeeksamen vil bestå av:

 • Hjemmeeksamen: Informasjon om oppgavetype vil bli lagt ut på emnets semesterside

 •  

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Eventuell søknad om oppgavetekst på engelsk må sendes til Institutt for pedagogikk innen 1. september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Emneevaluering høst 2017

Emneevaluering høst 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk