Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet består av tre deler;

 • en fellesdel,
 • en fordypningsdel
 • og en bacheloroppgave.

Fellesdel

Fellesdelen er en refleksjon over faget, dets ulike identiteter og bruksområder. Her studerer du ulike måter å definere, systematisere og sammenholde faget på, den pedagogiske forskningens historie, og hvordan teori og praksis henger sammen.

Gjennom fellesdelen kan du se din egen fordypning som del av et større pedagogisk fagfelt, og få en forståelse av din egen fordypnings plass i dette sammensatte fagfeltet.

Fordypning

Du velger den fordypningen som tilhører emnegruppen du har valgt tidligere i studiet.

I fordypningsdelen skal du fordype deg i litteratur innenfor ditt valgte område.

De tre fordypningsområdene du kan velge mellom, er:

Barn, unge og foreldre i risiko

Denne fordypningen er for deg som valgte emnegruppen Pedagogisk psykologi - hvordan mennesker lærer og utvikler seg.

Fordypningen omfatter teori og forskning om resiliens samt risikofaktorer i barn og unges utvikling. Sårbarhet og robusthet finnes både hos individet og i miljøet. Forebygging av vansker står sentralt.

Undervisning, danning og oppdragelse

Fordypningen tilbyr klassisk og aktuell teori og forskning om undervisning, danning og oppdragelse. Sentralt er spørsmålet om på hvilke måter pedagogiske praksiser speiler, reproduserer og fornyer samfunn og kultur.

Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi

I fordypningen kan du utforske utvalgte sider ved utvikling og læring i kunnskapssamfunnet. Dette kan dreie seg om arbeidslivslæring, prosesser knyttet til organisasjonsutvikling og innovasjon, eller de muligheter og føringer som ny teknologi gir for læring i bred forstand innen utdanning, arbeid og kultursektoren.

Pensum på emnet er delt i to: ca.300 sider knyttet til fellesdelen og ca. 750 sider knyttet til fordypningen.

Bacheloroppgaven

I den tredje delen av emnet skriver du en bacheloroppgave om et selvvalgt tema innenfor det valgte fordypningsområdet (som er det samme området som du har valgt emnegruppe/ fordypning i tidligere i studiet). I denne oppgaven må du fortrinnsvis bruke litteratur som ikke er dekket av tidligere pensum i pedagogiske emner på bacheloren eller emner du har tatt i andre fag.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Målet med emnet er at du skal kunne:

 • ha kjennskap til og kunne resonnere rundt ulike svar på spørsmålet om hva pedagogikk er
 • vise faglig innsikt i måter å begrunne, forstå og håndtere problemer/temaer som er sentrale i det pedagogiske fagfeltet

Ferdigheter

Målet med emnet er at du skal kunne:

 • reflektere over hvordan fordypningsområdet ditt bidrar til det pedagogiske fagfeltet i bred forstand
 • bruke faglitteratur og eventuelt annen dokumentasjon til å analysere og drøfte et pedagogisk problem eller tema, og gi dette en ryddig skriftlig framstilling

Generell kompetanse

Målet med emnet er at du skal kunne:

 • reflektere rundt behov for spissing av fagfelt sett opp mot behov for tverrfaglighet for å løse faglige og praktiske problemer
 • bidra konstruktivt og artikulert om pedagogikkens bidrag i håndtering av pedagogiske og utdanningsvitenskapelige temaer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i pedagogikk for studenter som begynte høsten 2017 eller senere. Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak til programmet.

Hvis du ikke har opptak til programmet, men fyller de faglige kravene til opptak, kan du søke om innpass til emnet. (Kontakt Insituttt for pedagogikk hvis du har spørsmål om innpass).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet utgjør avslutningen av bachelorgraden i pedagogikk. Før du tar emnet, bør du ha gjennomført både de øvrige obligatoriske emnene i 90 gruppen i pedagogikk og minimum 20 stp av den selvvalgte fordypningen i pedagogikk før du tar dette emnet. Dette vil gi deg det beste faglige grunnlaget for å få gode resultater. 

Undervisning

Emnet består av forelesninger, arbeid i seminargrupper og individuelt arbeid.

Det gis veiledning på bacheloroppgaven av veiledere tilknyttet de ulike fordypningsområdene.

Obligatorisk aktivitet: 

 • Tema for bacheloroppgaven må leveres til godkjenning innen en gitt frist. Fristen oppgis på semestersiden. Temaet skal godkjennes av faglig ansvarlig for fordypningen.

Du må ha fått godkjent den obligatoriske aktiviteten før du kan ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Deltakelse i undervisning forutsetter opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 • En bacheloroppgave som bygger på tilgjengelig teori og forskning, på 20 sider, skrevet innenfor valgt fordypning. Innleveringsfrist kunngjøres på semestersiden. I denne oppgaven må du fortrinnsvis bruke litteratur som ikke er dekket av tidligere pensum i pedagogiske emner på bacheloren på lavere nivå eller emner du har tatt i andre fag, men du kan benytte litteratur fra pensum på fordypningen i PED3090.
 • En avsluttende muntlig eksamen der du blir prøvd i både felleslitteratur og fordypningslitteratur.

Hver eksamensdel teller 50% av karakteren,

Bacheloroppgaven må være bestått før du kan gå opp til muntlig eksamen.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det gis separate karakterer på bacheloroppgaven og muntlig eksamen. De to delene teller likt i utregningen av sluttkarakteren. Du må ha bestått begge eksamensdelene for å få sluttkarakter.

Sensur

Begge eksamensdelene sensureres av to sensorer.

Sensuren på bacheloroppgaven faller før muntlig eksamen. Karakteren blir publisert i Studentweb.

Sensorveiledning

Sensorveiledning for bacheloroppgaven

Sensorveiledning for muntlig eksamen

Begrunnelse og klage

Alle som består bacheloroppgaven vil få en muntlig begrunnelse i forbindelse med muntlig eksamen.

Dersom du ikke har bestått bacheloroppgaven eller ikke skal opp til muntlig eksamen, kan du be om en ved å kontakte administrativ kontaktperson for emnet.

Informasjon om å sende inn klage på karakter eller formelle feil ved eksamen finner du her.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

 • Se semestersiden for informasjon om sykdom i forbindelse med innleveringsfristen eller muntlig eksamen.

Dersom du består bacheloroppgaven, men stryker eller ikke møter til muntlig eksamen, beholdes karakteren på oppgaven og muntlig eksamen kan avlegges i et senere semester.

Dersom begge eksamenskomponentene er bestått og du ønsker å forbedre karakteren, velger du selv om begge eller kun den ene eksamensdelen skal gjennomføres på nytt. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes som ett eksamensforsøk dersom du bare gjennomfører en av eksamendelene, for eksempel hvis

 • du trekker deg etter innlevering av bacheloroppgaven og før muntlig eksamen
 • du trekker deg før sensuren på bacheloroppgaven er falt
 • du trekker deg fra muntlig eksamen

Du kan ikke trekke deg fra bare den ene eksamensdelen i Studentweb. Du må gi beskjed til administrative ansvarlig for emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Det er begrensede muligheter for tilrettelegging på muntlig eksamen. Hvis du ønsker tilrettelegging, anbefaler vi at du ber om en veiledning med administrativt ansvarlig for emnet før du sender søknaden.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk