PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Metode og tenkning er kunnskapens fundament, og metode er derfor relevant i alle sammenhenger hvor det foregår kunnskapsproduksjon. Det du lærer her, kan du bruke i arbeidslivet når du skal innhente informasjon om et tema, fortolke, systematisere, vurdere og analysere denne informasjonen, og argumentere for dine synspunkter.

Kandidater med utdanning på mastergradsnivå forventes å ha bred og fleksibel kunnskap om ulike typer forskningsmetode og deres styrker og svakheter.

Hva lærer du?

Etter fullført emne er det et mål at du skal kunne

 • lage en forskningsdesign
 • forstå og anvende sentrale vitenskapsteoretiske begreper og perspektiver (f.eks. legitimering, sannhet, falsifisering)
 • vise kjennskap til historisk metode og dens særtrekk
 • analysere ulike typer tekster og dokumenter
 • vise kjennskap til ulike former for kvalitativ forskningsmetode
 • forstå grunnleggende aspekter i metoder og prinsipper bak 'mixed' metodisk forskning og analyser
 • lese og forstå statistikk
 • foreta grunnleggende kvantitative analyser og vurdere teststyrke
 • foreta regresjonsanalyser 
 • foreta signifikans- og t-testing 

Generell kompetanse

 • Du skal kunne reflektere kritisk over egen og andres kunnskapsproduksjon, samt over vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål.
 • Du skal ha kompetanse til å forstå de metodiske prinsipper og metoder bak diverse forskningsresultater, og til å forstå statistiske data og analyse.
 • Du skal kunne bruke kunnskap om sterke/svake trekk ved forskjellige metoder og vitenskapsteoretiske prinsipper for å evaluere troverdighet og validitet i informasjon / bevis. 

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i pedagogikk. Andre søkere kan vurderes etter individuell søknad til Institutt for pedagogikk, og de må ha opptak på et masterprogram ved UiO eller andre læresteder. Vi tilbyr ikke til søkere som ikke har masteropptak.

Alle studenter på masterprogrammet i pedagogikk har rett til plass på emnet. Andre søkere må ha opptak til et masterprogram for å anses som kvalifisert til emnet. Disse rangeres etter søknadstidspunkt.

Kapasitet: 120

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen på emnet forutsetter at du har grunnleggende kunnskaper om forskningsmetoder innenfor samfunnsfag og humaniora som tilsvarer faglig innhold i emnene PED1010 og PED1020.

Overlappende emner

Overlapper med PED4040 med 10stp. og PED4010 med 5stp.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som tar for seg ulike deler av metodefeltet. Undervisningen er delt i tre perioder. Den første er forelesninger om historie og vitenskapsteori. Den andre delen er kvantitativ analyse og statistikk (forelesninger og seminarer) som leder opp til en skriftlig eksamen i statistikk. Den tredje er kvalitativ forskning og analyse samt mixed metode (forelesninger og seminarer). En avsluttende skriftlig eksamen dekker hele kurset. Seminarene vil inneholde praktiske øvelser og samarbeid i grupper om å løse oppgaver som gir deg god forberedelse til eksamen. 

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminar er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i pedagogikk.

Obligatoriske aktiviteter

Det er to seminarrekker. Disse er knyttet til hver periode i undervisningen.

Det kreves minimum 80% fremmøte i hver av disse to seminarrekkene.

Eksamen

Eksamen består av to deler og begge delene må være bestått for at emnet skal være bestått

 • 4 timer skriftlig eksamen i statistikk.
  Tillatt med hjelpemidler: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Medbragt kalkulator er ikke tillatt, det vil være vedlagt kalkulator i Insperaprøven.
 • 4 timer skriftlig eksamen som omfatter læringsutbyttet for hele emnet.
  Ikke tillatt med hjelpemidler. 

Obligatorisk oppmøte i seminarene må være godkjent for at eksamen kan avlegges.

Eksamen vurderes av to sensorer.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt med hjelpemidler på 4 timer skriftlig eksamen i statistikk: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. 

Det er ikke tillatt med hjelpemidler på 4 timer skriftlig eksamen som omfatter læringsutbytte for hele emnet. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til nivåkoordinator for metode.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

De to eksamensdelene vektes som følger:

4 timers eksamen i statistikk 1/3

4 timers eksamen som omfatter hele læringsutbyttet 2/3

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Obligatoriske aktiviteter som er bestått, trenger man ikke å ta om igjen.

Du kan selv velge om du vil ta opp igjen en eller begge deler av dette emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Høst 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningen er hovedsakelig på norsk, men kan også være på engelsk