Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Emnet belyser læreplanteoretiske og didaktiske problemstillinger relatert til pedagogisk arbeid i utdanningssektoren.

I emnet studerer du hvordan pedagogisk praksis rammes inn av utdanningspolitiske begrunnelser og bestemmelser og formes gjennom roller, mål og forventninger.

Emnet omfatter drøftinger av internasjonal reformpolitikk og tematiserer hvordan fag og forskning inngår i utforming og bruk av lover, læreplaner og vurderingssystemer.

Sist men ikke minst gir emnet innsikt i læreplanteoretiske overveielser om hva som hemmer og fremmer reformarbeid i utdanningssektoren og hvordan skole og utdanning endrer seg over tid.

Hva lærer du?

Etter studiet skal du i lys av relevant forskning kunne:

•  beskrive hvordan formål som danning og kvalifisering legges til grunn for reformer i utdanningssektoren

•  analysere hvordan nasjonale læreplaner reflekterer transnasjonale endringer, historisk og aktuelt

•  drøfte hvordan pedagogisk praksis formes i samspillet mellom aktører, styringsmidler og reguleringsformer

•  kommunisere skriftlig og muntlig om utdanningspolitiske og didaktiske problemstillinger på en slik måte at personer som arbeider i utdanningssektoren kan forstå deg

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på programmet Master i pedagogikk, studieretning Utdanning, danning og oppvekst (UDO)

 

Kapasitet: 30

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenter kjenner til temaer og litteratur relatert til PED2201 - Skole, danning og didaktikk.

Undervisning

Undervisningen i emnet har integrert forelesnings- og seminarform.. Muntlige diskusjoner i tilknytning til emnets obligatoriske aktiviteter og eksamen vektlegges.

Underveis forventes det produksjon, presentasjon og drøfting av flere korte tekster.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter opp mister du plass på emnet. Blir du syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson umiddelbart for å sikre at du beholder plassen på emnet.

Emnet Læreplanstudier undervises parallelt med emnene Perspektiver på barn og unge og Danning og demokratisering. Samtidig som undervisningen i de tre områdene skjer hver for seg, vil det legges vekt på integrerende perspektiver.

Pensum er på ca.750 sider.

Obligatoriske aktiviteter 

  • Skriftlig framlegg til diskusjon basert på studielitteratur, eventuelt på utdanningspolitiske tekster. 

Nærmere opplysninger om frister og detaljer for de obligatoriske aktivitetene gis ved studiestart

Adgang til undervisning

Undervisningen som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminarene er forbeholdt studenter med opptak på studieretningen.

Eksamen

Fem dagers individuell hjemmeeksamen. Omfang for oppgaver er 2200 - 2600 ord. 

Frister og retningslinjer for oppgaven blir gitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter må gjennomføres og godkjennes innen de gitte fristene før eksamensoppgaven kan innleveres.

Eksamen vurderes av to sensorer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet inngår i studieretningen Utdanning, danning og oppvekst.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningen er hovedsakelig på norsk, men kan også være på engelsk