Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Dette emnet gir deg innsikt i samfunnsteoretiske, historisk-filosofiske og didaktiske perspektiver på skole og utdanning. Fokus rettes mot utdanningspolitikk og reformarbeid, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I emnet studerer du profesjonelle og politiske aspekter ved skolen som danningsarena slik de kommer til uttrykk gjennom tekster, teknologier og i ulike praksiser.

Sentrale begreper er

 • undervisning
 • utdanning
 • danning 
 • demokrati

I studiet arbeider du med faglitteratur, utdanningspolitiske dokumenter og empiriske studier som omhandler historiske utviklingstrekk og «det siste nye» av reformer og endringer. Det du lærer i dette emnet er relevant for arbeid med utdanningsrelaterte spørsmål i departementer, direktorater, forlag, skoler, konsulentfirmaer og andre organisasjoner.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Målet med emnet er at du skal kunne

 • dokumentere innsikt i teoretiske begreper og empiriske studier som belyser aktuelle sider ved skolen som sted for oppdragelse, opplæring og undervisning
 • analysere hvordan lover, læreplaner og vurderingssystemer former utdanningsveier
 • drøfte normative og empiriske spørsmål om undervisning, utdanning og danning, aktuelt og historisk

Ferdigheter

Målet med emnet er at du skal kunne

 • legge fram og drøfte faglitteratur om politiske og pedagogiske ideer og begrunnelser for utdanning og demokrati
 • bruke teoretiske modeller og begreper for å analysere hvordan lover, læreplaner og andre utdanningspolitiske dokumenter skaper rammer for den pedagogiske virksomheten i skolen
 • engasjere deg og kommentere medstudenters tekster på en konstruktiv måte

Generell kompetanse

Målet med emnet er at du skal kunne

 • gjennomføre analyser av utdanningspolitikk og didaktiske sider ved reformarbeid
 • bidra med konstruktive og kritiske innspill i pedagogisk endrings- og utviklingsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er

som inngår i de to første semestrene i Bachelorprogrammet i pedagogikk.

Undervisning

Emnet består av forelesninger og arbeid i seminargrupper. Presentasjon og diskusjon i tilknytning til emnets obligatoriske aktiviteter og eksamen vektlegges i seminaret.

Underveis forventes det produksjon, presentasjon og drøfting av flere korte tekster

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter opp mister du plass på emnet. Blir du syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson umiddelbart for å sikre at du beholder plassen på emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave. Sammenliknende analyse av dokumenter som er relatert til innholdet i emnet.
 • Skriftlig framlegg til diskusjon relatert til eksamen og/eller artikler på pensum.

Nærmere opplysninger om frister og detaljer for de obligatoriske aktivitetene gis ved studiestart.                       

Pensum er på ca. 1500 sider. 

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave. Tema godkjennes av faglærer. Omfang for oppgaven er 2500 ord +/- 20%. . 

Frister og retningslinjer for oppgaven blir gitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter må gjennomføres og godkjennes innen de gitte fristene før eksamensoppgaven kan innleveres.

Eksamensbesvarelsen sensureres av en kommisjon med to sensorer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år, inkludert godkjenningssemesteret. Hvis du ønsker å ta opp igjen eksamen etter den perioden, må du gjennomføre obligatoriske oppgaver på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høst 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk