PED4302 – Perspektiver på barn og unge i utdanning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Kunnskap om barn- og unges oppvekst, erfaringer og møte med utdanningssystemet sett fra deres eget perspektiv, er viktig for å kunne forstå prosesser i klasserommet, mekanismer for læring og reproduksjon av forskjeller i utdanning. Familiebakgrunn, selvforståelse, erfaringer i og utenfor skolen, i og utenfor digitale kontekster, gjør seg gjeldende, og nye krav til selvrefleksivitet og individuelle valg i dagens moderne samfunn setter ungdom under press på nye måter.

 

På dette emnet vil du fordype deg i sentrale teorier og perspektiver av relevans for studiet av barn og unges utdannings- og sosialiseringsprosesser. Du får innsikt i viktige            sosiale endringer i unges oppvekst, identitetsdanning og premisser for deres valg for framtiden. Du vil også lære om forskjellige perspektiver på ulikhetsskapende prosesser i klasserommet og i utdanningssystemet. Sosialiseringsprosesser og uformell læring som finner sted utenfor skolen, påvirker det som skjer i skolen. Ved hjelp av empiriske eksempler vil du få innsikt både i bruken av ulike teorier og perspektiver, og i bruken av metoder som er viktige for studier på feltet.

Hva lærer du?

I dette emnet lærer du:

  • å ha innsikt i hvordan sentrale perspektiver, analytiske begreper og metodologier anvendes i empiriske studier på feltet
  • å kunne bruke sentrale perspektiver og analytiske begreper i studiet av barn og unges utdannings- og sosialiseringsprosesser.
  • å kunne diskutere kritisk metodevalg og resultater i empiriske fagbidrag
  • å kjenne oppbygningen av typiske forskningsbidrag i artikkelformat

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på programmet Master i pedagogikk, studieretning Utdanning, danning og oppvekst UDO.

Kapasitet på emnet: 30

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger og seminarer konsentrert til en periode i første halvdel av semesteret.

Emnet Perspektiver på barn og unge undervises parallelt med emnene Læreplanstudier og Danning og demokratisering. Samtidig som undervisningen i de tre områdene skjer hver for seg, vil det også legges vekt på integrerende perspektiver.  

Obligatoriske aktiviteter:

  • En analyse av to pensumbidrag
  • En metodologisk analyse av en empirisk artikkel

Nærmere informasjon om obligatorisk aktivitet samt frist for innleveringer gjøres kjent ved semesterstart. De obligatoriske aktivitetene må være gjennomført og godkjent før du kan ta muntlig eksamen.

 

Adgang til undervisning

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminarene er forbeholdt studenter med opptak på studieretning Utdanning, danning og oppvekst.

Eksamen

Eksamen:

Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum og tekster innlevert som obligatorisk aktivitet. Rammen for muntlig eksamen er 30 minutter.

 

Nærmere informasjon om eksamenskrav samt frist for innleveringer gjøres kjent ved semesterstart.

Eksamen vurderes av to sensorer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningen er hovedsakelig på norsk, men kan også være på engelsk