PED4303 – Danning og demokratisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Emnet belyser forskning, teorier og fortolkninger av dannings- og demokratiseringsspørsmål i en global verden i endring.

Emnet gir deg et solid teoretisk og metodologisk grunnlag for en systematisk analyse og kritikk av pedagogikkfaglige problemstillinger forbundet med danning og demokratisering, både i et historisk og systematisk perspektiv.

Hva lærer du?

I dette emnet lærer du

  • å forstå sentrale begreper, teorier og metodologier av relevans for pedagogisk forskning på danning og demokratisering i en globalisert verden i endring
  • å kritisk vurdere relasjonene mellom ulike begreper og teorier
  • å gjennomføre en systematisk analyse av eksisterende forskning, teorier og fortolkninger
  • å gjennomføre en pedagogikkfaglig drøfting og vurdering av danningsbegrepets aktualitet og relevans og av hva en demokratisk oppdragelse vil kunne innebære

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på programmet Master i pedagogikk, studieretning Utdanning, danning og oppvekst (UDO).

Kapasitet: 30

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger og seminarer.

Emnet Danning og demokratisering undervises parallelt med emnene Læreplanstudier og Perspektiver på barn og unge. Samtidig som undervisningen i de tre områdene skjer hver for seg, vil det også legges vekt på integrerende perspektiver.

Obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk deltagelse (minimum 2/3) i integreringsseminar.
  • Innlevering av to utkast til skriftlig hjemmeoppgave
  • Muntlig framlegg

Nærmere informasjon om krav til obligatoriske aktiviteter, samt frist for innleveirnger gjøres kjent ved semesterstart.

Adgang til undervisning

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminarene er forbeholdt studenter med opptak på studieretningen Utdanning, danning og oppvekst.

Eksamen

Eksamen:

Individuell hjemmeoppgave. Omfang 2250-2750 ord.

Formelle krav til oppgaven kunngjrøes på semestersiden.

Tema godkjennes av faglærer.

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før du kan levere eksamensbesvarelsen.

Eksamen vurderes av to sensorer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høst 2019 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningen er hovedsakelig på norsk, men kan også være på engelsk