Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Emnet inneholder perspektiver på kreativitet i individer, grupper, skoler, organisasjoner og kulturer. Målet med emnet er å introdusere deg til sentrale forskningstradisjoner og spørsmål som handler om kreativitet, læring og innovasjon, og hvordan disse begrepene henger sammen. Praktiske øvelser gir deg erfaring med å planlegge, lede og vurdere kreative prosesser. Du blir også kjent med teori og praksis knyttet til designbaserte forskningsmetoder i utdanning og organisasjoner. Disse metodene brukes i tilrettelegging for og evaluering av innovative læringsomgivelser.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

 • kunnskaper om kreative og innovative prosesser, deres karakteristika og psykologiske og samfunnsmessige betingelser
 • kunnskaper om teoretiske perspektiver på og modeller av kreativitet og innovasjon
 • ferdigheter i tilrettelegging for utvikling av kreativitet i forskjellige fag gjennom pedagogisk design av aktiviteter og omgivelser
 • ferdigheter i designbaserte forskningsmetoder og bruk av dem i planlegging av studier på læring og kreativitet
 • kompetanse i å redegjøre for ulike perspektiver på kreativitet og innovasjon
 • kompetanse i å vurdere og forstå betingelsene for utvikling av kreativitet og innovasjon i ulike virksomheter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Alle studenter som er tatt opp på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring, får plass på emnet.

Utover dette kan andre kvalifiserte søkere tas opp ved kapasitet.

Utvekslingstudenter: Emnet er åpent for søkere på masternivå i de semestre det tilbys undervisning på engelsk.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Søkere må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Rangering av søkere til emnet

Kvalifiserte søkere ut over programstudenter rangeres etter søkertidspunkt.

Kapasitet på emnet

Kapasiteten på emnet er minimum 5 og maksimum 30.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper ut over opptakskravene til Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10 stp med PED4510 og PED4550.

Undervisning

Undervisningen består av ukentlige seminarer og praktiske gruppeoppgaver. Tre typer aktiviteter står sentralt:

 1. Forelesninger
 2. Studentpresentasjoner og diskusjon av tekster
 3. Gruppearbeid med praktiske øvelser

Obligatoriske forhold i undervisningen

Emnet har tre obligatoriske aktiviteter som må godkjennes av emneansvarlig før du kan ta eksamen.

Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter forutsetter at du deltar i undervisningen.

 1. Gruppeoppgave: Artikkelpresentasjoner.
 2. Gruppeoppgave: Praktiske øvelser i å planlegge, lede og vurdere kreative prosesser. 
 3. Gruppeoppgave: Praktiske øvelser i å planlegge, lede og vurdere designbaserte forskningsmetoder.

Retningslinjer og frister for de obligatoriske aktivitetene kunngjøres ved semesterstart.

Pensum utgjør ca. 1 500 sider.

Anbefalt pensum til lesing i forkant av semesteret 

McKenney, S., & Reeves, T. (2018). Conducting Educational Design Research, 2nd Edition. Oxon: Routledge. Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (205 sider)

Sawyer, K. R. (2012). Explaining Creativity. The Science of Human Innovation. New York: Oxford University Press. Chapters 1-16. (318 sider)

Adgang til undervisning

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

 • Skriftlig individuell hjemmeoppgave. Fagtekst, 12-15 sider. 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gjennomføre eksamen. 

Eksamensbesvarelsen blir sensurert av en kommisjon med to sensorer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk/engelsk. Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. (Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til kontaktpunktet for emnet.)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Både obligatoriske aktiviteter og eksamen skal gjennomføres i samme semester. 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige så lenge samme ordning gjelder for emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet er obligatorisk i studieretningen Kommunikasjon, design og læring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk vil være både norsk og engelsk. Informasjon om undervisningsspråk gis sammen med plan for undervisningen før semesterstart.